facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

การมหัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำ

การมหัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำ

029

พันธกิจแรกของพระเยซูมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างยิ่ง “คนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจ ด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคำสอนของพระองค์ประกอบด้วยอำนาจ” (ลูกา 4:32) การอัศจรรย์ของพระเยซูดึงดูดประชาชนให้เข้าใกล้พระองค์ ในพระวรสารทั้ง 4 เล่ม มีเรื่องการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำมากมาย สำหรับคนในยุคปัจจุบันคงจะสงสัยเรื่องการอัศจรรย์พวกเขามักจะไม่เชื่อเรื่องเหล่านั้น แต่การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นรู้เห็นเป็นพยาน เป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่ในชีวิตของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นการอัศจรรย์กับชีวิตพระเยซูจึงเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อพระเยซูทรงทำอัศจรรย์ครั้งแรก ชาวกาลิลีหมู่หนึ่งเห็นและเชื่อในพระองค์ (มาระโก1:45) แต่เมื่อบรรดาผู้ที่ต่อต้านพระองค์เห็นการอัศจรรย์พวกเขาบอกว่า “เขาขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจผีนั้น” (มาระโก 3:22) และในที่สุดเมื่อพระเยซูทรงตัดสินประหารชีวิต พวกผู้ใหญ่ของเมืองก็พูดว่า “ชายผู้นี้ทำสิ่งที่เป็นหมายสำคัญ (การอัศจรรย์) หลายประการ” (ยอห์น 11: 47) และเรื่องนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการประหารชีวิตพระองค์ด้วย เพื่อให้เข้าใจความหมายของการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำ เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าการการอัศจรรย์เหล่านั้นเป็น “หมายสำคัญ” เป็นเหมือนสายฟ้าที่แลบไปในพริบตาท่ามกลางความมืดของเวลาดึก การอัศจรรย์คือหมายสำคัญ ที่พระเจ้าผู้บันดาลชีวิตทรงแสดงให้เห็นในพริบตาเดียวว่าทรงเป็นผู้อยู่เหนือความตาย โรคร้าย หรือความทุกข์ยากต่างๆ ซึ่งเป็นสัญญาณของความตาย และเป็นหมายสำคัญ ที่ทรงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงฟังคำพูดของมนุษย์และอยู่กับพวกเราเสมอ

    การอัศจรรย์ของพระเยซูคือหมายสำคัญที่แสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้วและเวลานั้นความชั่วร้ายต่างๆ จะถูกทำลายสิ้นไป ทรงเชื้อเชิญมนุษย์ให้ปล่อยวางทุกอย่างไว้กับพระเจ้า ด้วยความไว้วางใจจนหมดสิ้น โดยไม่มีขอบเขตจำกัด ตามธรรมดา หมายสำคัญมักจะแสดงหรือมีความหมายบางอย่างแฝงอยู่ การอัศจรรย์ก็แสดงถึงบางอย่างที่ล้ำลึกกว่าอัศจรรย์ที่ตาเห็นเช่นกัน คนเป็นโรคที่พระเยซูทรงรักษาให้หายขณะนั้นอาจกลับเป็นโรคและอาจเสียชีวิตในภายหลัง คนที่กินขนมปังซึ่งพระองค์ทรงเสกเพิ่มเติมทวีคูณจะรู้สึกหิวอีกในวันรุ่งขึ้น คนที่พระเยซูทรงให้เขากลับคืนชีพ ได้รับการยืดเวลาให้มีชีวิตอยู่ต่อในโลกนี้ระยะหนึ่งแล้วก็จะเสียชีวิตไปเช่นกัน ถ้าการอัศจรรย์นั้นก็จะไม่สามารถช่วยคลี่คลายรากของปัญหาที่อยู่ในชีวิตมนุษย์ได้ ถ้าเราเข้าใจว่าการอัศจรรย์เป็นหมายสำคัญ การอัศจรรย์ก็จะเป็นหนทางที่นำเราให้แก้ปมรากของปัญหาที่อยู่ในชีวิตมนุษย์ได้ การอัศจรรย์เป็นหมายสำคัญที่ทำให้มนุษย์ไว้วางใจ พระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตอีก” (ยอห์น 11:25) ผู้ที่เชื่อพระวาจาของพระเจ้าตามที่พระเยซูประกาศจะรอดพ้นจากความมืดของบาปและความตาย และเขาจะมีชีวิต การมีชีวิตที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตในโลกนี้จะได้รับการต่อเวลาให้ยืดยาวกว่าเดิม แต่หมายถึงการมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร แต่ถ้าพระเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทุกวันมนุษย์ก็จะแสวงหาพระเจ้า เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น คนที่คิดอย่างนี้จะเสียชีวิตนิรันดร เพราะว่าการใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นๆ ด้วยความรักเท่านั้นที่นำมนุษย์ไปสู่ชีวิตนิรันดรได้ เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปังขึ้น และฝูงชนต้องการให้พระองค์ทรงทำอัศจรรย์อีกหลายต่อหลายครั้ง พระเยซูจึงตรัสเตือนพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญ แต่เพราะได้กินขนมปังอิ่ม” (ยอห์น 6:26)
    พระเยซูทรงปรารถนาให้มนุษย์เชื่อในความรักของพระเจ้า เมื่อมนุษย์เห็นการอัศจรรย์ที่เป็นหมายสำคัญ พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์เห็นการอัศจรรย์ที่เป็นหมายสำคัญ พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์เชื่อว่าการทรงปรากฏพระองค์ในโลกนี้ หมายถึงว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพร้อมกับพระองค์แล้ว พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้ากับพระองค์โดยความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก ให้เข้าสู่ชีวิตนิรันดรกับความรักของพระเจ้าที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ฝูงชนที่ต้องการอาหารเพียงเพื่ออิ่มท้องไม่พอใจที่พระเยซูไม่ทรงทำอัศจรรย์ เช่น การเสกเพิ่มจำนวนขนมปัง ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงสามารถทำอัศจรรย์เช่นนั้นได้ และในที่สุดเมื่อพวกเขาเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงมีประโยชน์อะไรอีกแล้ว ก็พากันละทิ้งพระองค์ไป (ยอห์น 6:60-66) พวกผู้มีอำนาจที่ไม่พอใจพระองค์อยู่แล้ว เกลียดชังพระองค์มากขึ้น ประชาชนก็แยกตัวจากพระองค์ ในที่สุดจึงทรงเหลือเพียงพวกศิษย์จำนวนน้อยที่ติดตามพระองค์ไป

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10434
12003
73603
238763
396775
13745166
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 11:09

สถานะการเยี่ยมชม

มี 434 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk