facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

ชีวิตนิรันดร

ชีวิตนิรันดร
ยอห์น 5:17-30
032    พระเยซูตรัสว่า  “ผู้ที่ฟังวาจาของเรา  และมีความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา  ก็ย่อมมีชีวิตนิรันดร”  ยอห์นใช้คำว่าความเชื่อและชีวิตนิรันดรหลายครั้ง  นอกจากนี้  ยอห์นยังเน้นว่าความเชื่อนั่นเองคือชีวิตนิรันดร  หมายความว่า ชีวิตนิรันดรและความเชื่อเป็นสิ่งที่มาด้วยกัน  ทันทีที่เราเชื่อเราก็ได้รับชีวิตนิรันดร  ความรอดไม่มีเงื่อนไข  เพราะว่าเมื่อไรที่มนุษย์เชื่อในพระเจ้าและชีวิตนิรันดร  เมื่อนั้นเราก็ได้รับความรอด

ความรอดเกิดขึ้นทันทีที่เราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า  ดังนั้นถ้าใครสักคนบอกเราว่า  จงเชื่อในพระเจ้าเมื่อยังมีชีวิตอยู่  เพื่อวันหนึ่งท่านจะได้รับความรอดในสวรรค์  คำพูดอย่างนั้นไม่ถูกต้อง  ชีวิตนิรันดรเริ่มทันทีที่เราเชื่อในพระเจ้า  ไม่ใช่หลังจากตายไปแล้ว  ทันทีที่เราเชื่อในพระเจ้าเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนิรันดรจะงอกงามและเติบโตขึ้นในจิตใจเรา  และพระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้หล่อเลี้ยงไม่ให้เมล็ดพันธุ์นั้นเหี่ยวแห้งไป เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตบนพื้นโลกมาถึง เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อก็จะผลิดอกออกผล  ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าตลอดนิรันดรกาล
3937d2d21878f9a2197cfaec600a6991    เพราะฉะนั้นความเชื่อเองนั่นแหละที่เป็นพระคุณและความรอด ทันทีที่เชื่อเราก็รอด  ทันทีที่เชื่อเราก็ได้รับชีวิตนิรันดร  เรื่องของโจรที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้าในพระวรสารลูกาทำให้เราเข้าใจได้ว่าความเชื่อนั่นเองที่เป็นความรอด  เมื่อโจรทูลพระเยซูว่า  “ข้าแต่พระเยซู  โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย  เมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์”  พระองค์ตรัสตอบเขาว่า  “เราบอกความจริงกับท่านว่า  วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์”
    ความเชื่อคือความรอด  ปัญหาก็คือบางคนยังไม่เข้าใจว่าความเชื่อคืออะไร  ความเชื่อคือ  การมอบตนเองทั้งหมดไว้ในการทรงนำของพระจิตโดยเฉพาะเมื่อชีวิตดำเนินอยู่ในความมืด  มองไม่เห็นหนทาง  และไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้า  ความเชื่อเป็นเรื่องยากในแง่ที่เราอยากจะเชื่อในพระเจ้าและชีวิตนิรันดร  แต่ทั้งพระเจ้าและชีวิตนิรันดรเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็น  มือสัมผัสไม่ได้  ยากที่จะมีใครเชื่อได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้  ทำไมหรือ  เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราอยากเชื่อ  หมายความว่าเมื่อนั้นเราเชื่อแล้ว  ความรักและการอภัยก็เช่นเดียวกัน  ถ้าเราอยากรักอยากอภัยก็เท่ากับว่าเรารักและอภัยแล้ว
    ความเชื่อ  ความรัก  และการอภัย ตลอดจนการติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิดเป็นเครื่องหมายของการเป็นศิษย์ของพระเยซู  จะต้องระวัง  เพราะความมั่นใจนั้นอาจทำให้หลงอวดดี  คิดว่าติดตามพระเยซูด้วยตนเอง  ลืมไปว่าแท้ที่จริงพระเยซูทรงนำเขา
    คนที่รู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเองมีจุดอ่อนอยู่มากมาย  และอยากจะติดตามพระเยซูต่างจากที่เป็นศิษย์ของพระเยซูอย่างแท้จริง  และไม่ว่าจุดอ่อนนั้นจะมีอยู่มากมายแค่ไหน  เขาก็สามารถเป็นศิษย์ของพระองค์ได้  และความเชื่อ  ความรัก  การอภัยเกิดขึ้นในตัวเขาได้ทันทีที่เขารู้สึกอยากเชื่อ  อยากรัก  และอยากอภัย

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10427
12003
73596
238756
396775
13745159
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 11:06

สถานะการเยี่ยมชม

มี 428 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk