facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

หน้าที่ของครูคำสอน

dbfc9684a85111d82eacf31fab4b28fe

หน้าที่ของครูคำสอน
1.    ครูต้องสร้างอุดมคติอันถูกต้องให้แก่ผู้เรียน “ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”(มธ.5:48)
2.    ครูต้องสร้างผู้เรียนให้ศรัทธาต่อพระเจ้า “ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า...”(มธ.22:42) “เจ้ารักเราไหม”(ยน.21:15)
3.    ครูต้องนำผู้เรียนให้กลับมาหาพระเจ้า “จงแสวงหาน้ำพระทัย...”(มธ.6:33)
4.    ครูต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มก.12:31) เรื่องการช่วยเหลือคนอื่น การให้อาหารให้น้ำให้ที่พัก ฯลฯ (มธ.25:35-36
5.    ครูต้องเผชิญปัญหาชีวิต ตัวอย่างคำสอนเรื่องความสุขแท้ เรื่องนิโคเดมัส หญิงที่บ่อน้ำ เรื่องแบ่งสมบัติ
6.    ครูต้องทำให้อุปนิสัยของผู้เรียนพัฒนาเต็มที่ “จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน...เป็นผู้ใหญ่เต็มที่ตามมาตราฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า”(อฟ.4:13) เรื่องเมล็ดข้าวต้องโตใน มก.4:28 เรื่องให้เปโตรเลี้ยงแกะให้เติบโตใน ยน.21:15-17
7.    ครูต้องอบรมผู้เรียนให้เป็นคนที่รับใช้พระเจ้า “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์”(มก.1:17)

ผลของการเรียนคำสอน
1.    ยกระดับชีวิตของคนให้สูงขึ้น(เป็นลูกพระ)
2.    ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง
3.    ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
4.    ก่อให้เกิดองค์กรและบุคคลที่เสียสละเพื่อรับใช้ช่วยเหลือสังคม
5.    ทำให้สถาบันและประเทศชาติเจริญขึ้น
6.    ทำให้เกิดงานทางด้านศิลปะและวรรณกรรม
7.    ทำให้เกิดการภาวนา พิธีกรรม และการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
8.    ทำให้เกิดชีวิตหมู่คณะ(ชุมชน)
9.    ทำให้เกิดการแพร่ธรรม

แบบวิเคราะห์องค์ประกอบในการสอนคำสอน
ใคร (ผู้เรียน)
ก.    ให้ระบุบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการสอน
ทำไม (จุดประสงค์)
ก.    แหล่งที่มาของผู้ร้องขอให้สอน (ระบุบุคคล กลุ่ม องค์กร สังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เรียกร้องให้มีการสอน)
ข.    บอกสาเหตุ หรือแรงจูงใจ หรือความจำเป็น หรือข้อเรียกร้อง ให้ต้องจัดการสอน
ค.    ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว (ระบุความหวัง หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
ง.    ผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการสอนเรื่องนี้ (ระบุผลเสีย)
อะไร (เนื้อหา)
ก.    ระบุเนื้อหา หัวข้อ ที่ต้องการสอน
ข.    ระบุแหล่งข้อมูลที่พอจะหาได้เพื่อนำมาใช้ในการสอน
ค.    ปัญหาในการนำเสนอเรื่องเนื้อหา (คาดการณ์ถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องเนื้อหา เช่น ความยาก ซับซ้อน น่าสนใจ เหมาะหรือไม่เหมาะ ฯลฯ)
ง.    ปัญหาหรือปฏิกิริยาของผู้เรียนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการสอน เช่น การยอมรับ ข้อสงสัย อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ
อย่างไร (วิธีการ)
ก.    ประเมินความรู้เดิม หรือประสบการณ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้ (สำรวจความคุ้นเคยกับเรื่องที่จะเรียนรู้)
ข.    ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ (จิตวิทยาการเรียนรู้ตามวัย)
ค.    ระบุวิธีการนำเสนอ
ง.    ระบุสื่อการนำเสนอ
จ.    ระบุวิธีการประเมินผล
เมื่อไร
ก.    กำหนดเวลาที่จะใช้ (คาบละกี่นาที)
ข.     ระยะเวลานำเสนอ (กี่คาบเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์)
ที่ไหน
ก.    สถานที่ (กำหนดแน่ชัด)
ข.    จำนวนสมาชิก (รวมทุกคนที่เกี่ยวข้อง)
ค.    สภาพแวดล้อม (อากาศ แสงสว่าง เครื่องเสียง อุปกรณ์ ฯลฯ)

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9917
12003
73086
238246
396775
13744649
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 10:28

สถานะการเยี่ยมชม

มี 271 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk