facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ

ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ
ยอห์น 8:31-24
    พระเยซูตรัสว่า  “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ”  และตรัสอีกด้วยว่า  “ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป”  เป็นความจริงที่ว่าเราทั้งหลายเป็นทาสของหลายสิ่งหลายอย่างและไม่มีอิสรภาพที่แท้จริง
1398319179 8 o    เรามีคำว่า  “รูปเคารพ”  รูปเคารพคืออะไร  สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าแท้จริง  แต่เราให้ความสำคัญและเห็นว่ามีคุณค่าเหลือเกิน นั่นแหละคือ  “รูปเคารพ”  ถ้าเราเห็นว่าเงิน  มีคุณค่ามาก  และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกนี้  เราก็กำลังเห็นว่า  เงินเป็นรูปเคารพ  เช่นเดียวกัน ถ้าเราเห็นว่าเกียติยศหรืออำนาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้  เราก็กำลังทำให้ให้เกียติยศและอำนาจเป็นรูปเคารพ  บางทีเราเองก็เป็นทาสของเงิน  เกียติยศ  อำนาจ และเราสักการบูชาสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว

สุขภาพก็เช่นเดียวกัน  พระสันตะปาปา  ยอห์น ปอล ที่ 2  เคยตรัสว่า  เราไม่ควรให้การมีสุขภาพดีเป็นรูปเคารพของเรา  ทำไมพระองค์ตรัสดังนี้  ให้สุขภาพดีเป็นรูปเคารพหมายความว่าอย่างไร  แน่นอนที่ว่าสุขภาพเป็นพระคุณจากพระเจ้าและเราควรจะขอบคุณพระองค์  แต่ถ้าเราเห็นว่าการมีสุขภาพดีมีค่าที่สุด  เป็นสิ่งสำคัญที่สุด  เราก็คงมองว่าการมีสุขภาพไม่ดี  การเป็นโรคเป็นสิ่งเลวร้าย  เป็นเคราะห์กรรม  เป็นโทษ
    การเป็นโรคไม่ใช่สิ่งเลขร้าย  ไม่มีคุณค่า  เพราะความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นโรค  อาจทำให้เราเห็นคุณค่า  และความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงได้  การได้เห็นคนเจ็บสวดภาวนาในยามเจ็บป่วยทุกข์ทรมานเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนเราให้เห็นถึงความเชื่อมั่น  และเป็นแรงบันดาลใจให้ความเชื่อของเราทวีขึ้น  พระเยซูเองทรงทำเช่นนี้ในยามอยู่บนกางเขนมิใช่หรือ
    เราเห็นอะไรในครอบครัวที่มีคนพิการหรือป่วยเป็นโรค  เราเห็นถึงความรักที่เกิดขึ้นโดยทางทำนุบำรุงเลี้ยงดูคนเหล่านั้น  คนเจ็บคนพิการแต่กำเนิดช่วยให้พ่อแม่ญาติพี่น้องมีโอกาสสร้างความรักขึ้นในครอบครัว พันธกิจการประกาศของพระเยซูเจ้าสำเร็จได้ในชีวิตของผู้พิการหรือเคยเจ็บป่วย  เพราะคนที่เคยเจ็บป่วยพิการเท่านั้นจึงจะเข้าใจความรู้สึกของคนเจ็บป่วยด้วยกันได้ดีที่สุด  และความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราถ่อมลงต่อหน้าพระองค์ได้
    ดังนั้น ถ้าเราเห็นว่าการมีสุขภาพดีสำคัญที่สุดในโลก  และให้คุณค่าสูงสุดแก่สิ่งนี้เราก็จะมองไม่เห็นคุณค่าของการเจ็บป่วย  เราชอบ “ความสะดวกสบาย”  แต่ความไม่สะดวกไม่สบายก็มีคุณค่าเช่นเดียวกัน
    แน่นอนที่ว่าเงินทอง  เกียติยศ  ชื่อเสียงเป็นพระคุณ  แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นพระคุณก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้เพื่อปรนนิบัติผู้อื่น  หรือผู้ต่ำต้อย  ไม่ใช่เพื่อตนเอง
John 14 6 Jesus Christ is the Way the Truth and the Life    พระเยซูตรัสว่า  “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ”  และตรัสด้วยว่า  “เราเป็นหนทาง  ความจริง  และชีวิต”  ความจริงคือการดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้า  ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างพระองค์เราจะรู้ได้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในโลกนี้  เราจะรู้ว่า  ในที่สุดแล้วมีแต่ความรักเท่านั้นที่สำคัญที่สุด  มีคุณค่าที่สุด  ความรักนั้นเองจะเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่น  แล้วเราก็จะได้รับการปลดปล่อยจากการยึดติดอยู่กับตนเอง  กลายเป็นบุตรที่มีอิสระแท้จริงอยู่ในพระเจ้า

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10188
12003
73357
238517
396775
13744920
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 10:53

สถานะการเยี่ยมชม

มี 252 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk