^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

ทำไมพระสังฆราชจึงมีอาสนวิหาร

ทำไมพระสังฆราชจึงมีอาสนวิหาร
     คำ Cathedra ในภาษากรีก หมายถึงเก้าอี้ ที่นั่ง ในสมัยโบราณ เก้าอี้คือสัญลักษณ์ของอำนาจที่บุคคลผู้หนึ่งนั่งเพื่อสอน ปกครอง หรือตัดสิน
    ความหมายดังกล่าวนี้ที่บอกว่า เมื่อพระสันตะปาปาตรัส  “ex cathedra” จากเก้าอี้ในฐานะนายชุมพาบาล และครูของพระศาสนจักรสากล พระองค์ใช้อำนาจสูงสุดของการเป็นพระสันตะปาปา และตรัสสอนในหน้าที่ที่มีอยู่โดยทั่วไป สรุปสั้นๆ ก็คือ  “ex cathedra” หมายถึงอำนาจในการสอน

    อำนาจการสอนของพระสันตะปาปานั้นมาจากอำนาจพิเศษและอภิสิทธิ์ที่พระคริสตเจ้าเองทรงมอบให้นักบุญเปโตร (เทียบ มธ 16:13-20) สัญลักษณ์ของอำนาจดังกล่าวนี้ คือ พระธาตุซึ่งเป็นเก้าอี้ของนักบุญเปโตร (Peter’s chair) ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในมหาวิหารนักบุญเปโตร ณ กรุงโรม
    พระธาตุซึ่งเป็นธรรมมาสน์ที่นักบุญเปโตรใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3  และปัจจุบันนี้หุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์ ตั้งไว้เหนือพระแท่นที่มุขของมหาวิหารนักบุญเปโตร ตั้งอยู่บนรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ของนักปราชญ์ 4 ท่านของพระศาสนจักร คือ นักบุญอัมโบรส นักบุญออกัสตินแห่งพระศาสนจักรลาติน นักบุญอาธานาซิโอ และนักบุญยอห์น คริสโซสโตม แห่งพระศาสนจักรกรีก รูปทองสัมฤทธิ์เหล่านี้ได้รับการหล่อโดยนายช่างวิศวกรผู้โด่งดัง ชื่อ จีโอวันนี  ลอเรนโซ แบร์นีนี (ค.ศ. 1598-1680) และหล่อสำเร็จในปี ค.ศ. 1666
    นอกจากเป็นพระธาตุแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อำนาจของนักบุญเปโตรที่ให้ความสำคัญกับ “Cathedra” ในมหาวิหารนักบุญเปโตร และยังมีวันฉลองธรรมมาสน์นักบุญเปโตร ซึ่งฉลองในวันที่ 22 กุมภาพันธ์
    พระสังฆราชท้องถิ่นก็เป็นครูและผู้ดูแลความเชื่อ เรื่องดังกล่าวนี้มีบอกไว้ในประมวลกฎหมายพระศาสนจักรดังนี้ “พระสังฆราชสังฆมณฑลต้องเสนอและอธิบายให้สัตบุรุษรู้ข้อความเชื่อที่ต้องเชื่อและต้องนำไปปฏิบัติ ท่านต้องป้องกันบูรณภาพและเอกภาพของข้อความเชื่อที่ต้องเชื่ออย่างแข็งขัน ด้วยวิธีการที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกว่าหมด” (ม.386)
    พร้อมกับอำนาจหน้าที่ในการสอนนั้น พระสังฆราชยังมีหน้าที่ทำให้ศักดิ์สิทธิ์และปกครองดูแลสัตบุรุษของตน “บรรดาพระสังฆราชโดยการอภิเษกเป็นพระสังฆราชเองได้รับหน้าที่ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับรับหน้าที่สอนและหน้าที่ปกครอง” (ม.376 วรรค 2)
    อำนาจหน้าที่ 3 ประการที่พระสังฆราชได้รับมอบหมายให้ใช้ในสังฆมณฑลของท่านนั้นมีธรรมมาสน์ ซึ่งอยู่ในวัดหลักของท่านเป็นสัญลักษณ์ ในช่วงต่อมาธรรมมาสน์ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นบัลลังก์ บัลลังก์ของพระสังฆราชในอาสนวิหารของท่าน
    “โดยปกติพระสังฆราชต้องถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณในอาสนวิหารของท่านในวันฉลองบังคับและในโอกาสสำคัญอื่นๆ”  (ม.389)
    มิใช่ว่าพระสังฆราชทุกท่านจะมีอาสนวิหาร มีแต่พระสังฆราชที่รับผิดชอบดูแลสังฆมณฑลเท่านั้นที่มีอาสนวิหาร ดังนั้นผู้มีตำแหน่งพระสังฆราชซึ่งทำงานเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหารสมณกระทรวงต่างๆ ในฐานะผู้แทนองค์พระสันตะปาปานั้นไม่มีอาสนวิหาร
    ถึงแม้พระธาตุธรรมมาสน์นักบุญเปโตรจะถูกเก็บรักษาไว้ในมหาวิหารนักบุญเปโตร อันเป็นอาสนวิหารของพระสังฆราชแห่งกรุงโรม คือพระสันตะปาปา แต่มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิหารแม่ของวัดทั้งมวล มีพระราชวังใกล้ๆ กับมหาวิหารนั้น เป็นที่พำนักของพระสันตะปาปามาจนถึงสมัยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 5   ได้ย้ายไปพำนักอยู่เมืองอาวิญอง ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1309 หลังจากสิ้นสุดสมัยของพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 11 ในปี ค.ศ.1378 ซึ่งได้เป็นเชลยบาบิโลนอยู่ที่เมืองอาวีญอง พระราชวังลาเตรันชำรุดทรุดโทรม ดังนั้น พระสันตะปาปาองค์ต่อมาจึงได้ไปพำนักอยู่ที่พระราชวังวาติกัน ใกล้ๆ มหาวิหารนักบุญเปโตร
    ดังนั้น อาสนวิหารของพระสังฆราช นอกเหนือจากเป็นสถานที่ให้พระสังฆราชประกอบพิธีสมโภชต่างๆ แล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่พระสังฆราชได้รับเพื่อปกครองดูแลสังฆมณฑลของท่าน

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4607
11887
71924
309387
816522
16545754
Your IP: 35.175.113.29
2020-02-21 08:07

สถานะการเยี่ยมชม

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk