foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Good Samaritan

ชาวสะมาเรียใจดี

พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องของชายผู้ใจดีจากเมืองสะมาเรีย ผู้ซึ่งได้ช่วยคนต่างชาติที่กำลังเดือดร้อน บางครั้งเราก็เรียกบุคคลที่ช่วยผู้อื่นว่า “ชาวสะมาเรียใจดี”