foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

creation

การสร้าง

การสร้าง หมายถึง สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งมนุษย์ สัตว์และธรรมชาติทั้งปวง พระเจ้าทรงสร้างทุกๆ สิ่ง