foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

conscience

มโนธรรม

มโนธรรมคือความสามารถของเราที่จะรู้ได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด เราใช้มโนธรรมของเราเมื่อเราเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง