foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

christ

พระคริสต์

คริสต์ หมายความว่า “ผู้รับเลือกสรร” พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์ เหตุว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ได้รับเลือกสรรจากพระเจ้าเพื่อมาช่วยโลกให้รอดพ้นจากบาป