เป็นไปได้อย่างไร เมื่อฉันภาวนา พระเจ้าไม่ค่อยตอบคำภาวนาของฉัน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เป็นไปได้อย่างไร เมื่อฉันภาวนา พระเจ้าไม่ค่อยตอบคำภาวนาของฉัน

    มีความแตกต่างระหว่างคำว่า “การฟัง” กับ “การตอบ”   พระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของเราเสมอ   แต่มิใช่ทุกครั้งที่เราภาวนาขอพระองค์จะประทานให้ เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงตอบคำภาวนาของเราเสมอ แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะเป็นไปตามอย่างที่เราปรารถนา  เมื่อเราวอนขอบางอย่างจากพระเจ้า บางครั้งพระองค์มิได้ประทานให้ หรือต้องรอ การตอบที่ดีไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะต้องได้เสมอไป

ข้อความสำคัญ
บรรดาผู้ชอบธรรมร้องขอความช่วยเหลือ พระยาห์เวห์ก็ทรงฟัง ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลาย พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่มีใจเป็นทุกข์ ทรงกอบกู้ผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิด แม้ผู้ชอบธรรมจะประสบความทุกข์ร้อนมากมาย พระยาห์เวห์ก็ทรงช่วยเขาให้พ้นจนหมดสิ้น (สดุดี 34:17-19)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
สดุดี 139:4
คำพูด​แม้​เพียง​คำ​เดียว​ยัง​ไม่​ทัน​หลุด​จาก​ปาก​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​องค์​ก็​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า​ข้าพ​เจ้า​จะ​พูด​อะไร
2 โครินธ์ 12:8
 เรื่อง​นี้​ข้าพ​เจ้า​วอน​ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​สาม​ครั้ง ขอ​ให้​มัน​พ้น​ไป​จาก​ข้าพ​เจ้า
1 เปโตร 5:7
 จง​ละ​ความ​กระวนกระวาย​ทั้งมวล​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ห่วงใย​ท่าน

คำถามที่เกี่ยวข้อง
พระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของฉันเสมอหรือไม่