^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

ทูตสวรรค์ของฉันทำอะไร

ทูตสวรรค์ของฉันทำอะไร

guardian-angel-011ทูตสวรรค์เป็นผู้ช่วยของพระเจ้า พวกท่านอยู่ในสวรรค์กับพระองค์ บ่อยครั้งที่พระเจ้าทรงให้ทูตสวรรค์มาปกป้องมนุษย์ จากความชั่วร้ายของซาตาน ที่มาล่อล่วงพวกเขา   ทูตสวรรค์นำพระประสงค์ของพระเจ้ามาสู่ชีวิตมนุษย์ ทูตสวรรค์ช่วยเราให้กระทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรากระทำ

ข้อความสำคัญ    

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์      ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 18:10)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
ปฐมกาล 24:7
พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดิน ทรงนำฉันออกจากบ้านของบิดาและจากแผ่นดินของญาติพี่น้องของฉัน ทรงสัญญากับฉันโดยทรงปฏิญาณไว้ว่า “จะประทานแผ่นดินนี้ให้แก่ลูกหลานของฉัน” พระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์นำหน้าท่านไป เพื่อท่านจะสามารถหาภรรยาจากที่นั่นให้ลูกชายของฉันได้

กันดารวิถี 22:15-35
กษัตริย์บาลาคทรงส่งบรรดาหัวหน้ามาอีกกลุ่มหนึ่ง มีจำนวนมากกว่าและมีเกียรติมากกว่ากลุ่มแรก คนเหล่านี้มาพบบาลาอัมพูดว่า “กษัตริย์บาลาค โอรสของศิปโปร์ตรัสดังนี้ว่า ขออย่าให้มีสิ่งใดขัดขวางท่านไม่ให้มาพบเราเลย เราจะปูนบำเหน็จรางวัลให้ท่านอย่างมากมาย ทั้งจะทำตามที่ท่านขอทุกอย่าง เชิญมาสาปแช่งชนชาตินี้ให้เราเถิด” แต่บาลาอัมตอบผู้รับใช้กษัตริย์บาลาคว่า “แม้กษัตริย์บาลาคจะประทานเงินทองทั้งสิ้นในท้องพระคลังให้ ข้าพเจ้าก็ไม่อาจขัดพระบัญชาของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าได้เลย ไม่ว่าในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้น จงค้างอยู่ที่นี่คืนนี้ด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะรู้ว่าพระยาห์เวห์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้าอีก” พระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัมในคืนนั้นตรัสว่า “ถ้าคนเหล่านี้มาเรียกให้ท่านไปกับเขา ก็จงลุกขึ้นไปกับเขาเถิด แต่จะต้องทำตามที่เราสั่งเท่านั้น” บาลาอัมลุกขึ้นตอนเช้าวางอานบนหลังลา3 แล้วออกเดินทางไปกับบรรดาหัวหน้าชาวโมอับ
 พระเจ้าทรงพระพิโรธที่บาลาอัมออกเดินทาง ขณะที่เขากำลังขี่ลาไปตามถนนกับผู้รับใช้สองคน ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์มายืนขวางทางไว้ไม่ให้เขาผ่านไป  ลาเห็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ยืนถือดาบอยู่กลางถนน จึงออกจากถนนลงไปในทุ่งนา บาลาอัมบังคับให้มันกลับขึ้นมาเดินบนถนนอีก
ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์มายืนขวางถนนตอนที่แคบระหว่างสวนองุ่น มีกำแพงกั้นอยู่ทั้งสองข้าง  ลาเห็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์จึงเดินชิดกำแพง ทำให้เท้าข้างหนึ่งของบาลาอัมเบียดกำแพง เขาจึงตีมันอีก
ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์เดินไปยืนกั้นถนนตรงที่แคบมากจนไม่มีทางเลี่ยงไปได้ทั้งสองข้าง ลาเห็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ ก็นอนลงทั้งๆ ที่บาลาอัมยังขี่อยู่ เขาโกรธมาก เอาไม้ตีลา
 พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ลาพูดได้ มันจึงพูดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าทำอะไรให้ท่านเล่า ท่านจึงตีข้าพเจ้าถึงสามครั้งเช่นนี้” บาลาอัมตอบลาว่า “เพราะเจ้าแกล้งเราน่ะซิ ถ้าเรามีดาบอยู่ในมือ เราคงจะฆ่าเจ้าแล้ว” ลาตอบบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ลาที่ท่านขี่มาตลอดชีวิตของท่านดอกหรือ ข้าพเจ้าเคยทำเช่นนี้กับท่านมาก่อนหรือ” บาลาอัมตอบว่า “ไม่เคยหรอก” แล้วพระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้บาลาอัม เห็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ถือดาบยืนอยู่กลางถนน บาลาอัมจึงก้มลงกราบศีรษะจรดพื้น ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ถามว่า “ทำไมท่านจึงตีลาถึงสามครั้งเช่นนี้เล่า ข้าพเจ้ามาขวางทางของท่านไว้เพราะท่านไม่ควรไป  ลาของท่านเห็นข้าพเจ้าจึงเดินเลี่ยงไปทั้งสามครั้ง มิฉะนั้นแล้ว ข้าพเจ้าคงจะประหารท่านเสีย แล้วไว้ชีวิตลา”  บาลาอัมตอบทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ว่า “ข้าพเจ้าผิดไปแล้ว ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านยืนขวางถนนอยู่ แต่ถ้าท่านคิดว่าข้าพเจ้าไม่ควรไป ข้าพเจ้าก็ จะกลับไปบ้าน”  ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์กล่าวแก่บาลาอัมว่า “ท่านไปกับคนเหล่านี้ได้ แต่จะต้องพูดเท่าที่ข้าพเจ้าสั่งท่านเท่านั้น” บาลาอัมก็เดินทางไปกับบรรดาหัวหน้าที่กษัตริย์ บาลาคทรงส่งมา

ดาเนียล 3:28; 6:22; 
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ตรัสว่า “ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าของชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก พระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยกอบกู้ผู้รับใช้ที่วางใจในพระองค์ เขายอมละเมิดคำสั่งของเรา และยอมพลีร่างกาย ดีกว่าที่จะรับใช้และนมัสการเทพเจ้าอื่นนอกจากพระเจ้าของตน
พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตไว้ ไม่ให้มันทำอันตรายข้าพเจ้าได้ เพราะทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดเฉพาะพระพักตร์ ข้าแต่พระราชา ข้าพเจ้ามิได้กระทำผิดประการใดต่อพระองค์อีกด้วย”

มัทธิว 1:21-24; 4:11;
นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป”  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศก จะเป็นความจริงว่า
หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย   
ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล”
แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา”  เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย  แต่เขามิได้มีเพศสัมพันธ์กับนาง ต่อมานางให้กำเนิด บุตรชาย โยเซฟตั้งชื่อกุมารนั้นว่า เยซู
ปีศาจจึงได้ละพระองค์ไป แล้วทูตสวรรค์ก็เข้ามาปรนนิบัติรับใช้พระองค์

คำถามที่เกี่ยวข้อง

 • มีทูตสวรรค์อยู่กับฉันในห้องหรือไม่

สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู    

 • มีบางคนคิดว่า แต่ละคนมีทูตสวรรค์ประจำตัวที่เรียกว่า “อารักขเทวดา” ทูตสวรรค์นี้ได้รับมอบหมายให้เฝ้าดูและปกป้องบุคคลนั้น เราไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าแต่ละคนมีอารักขเทวดา แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ให้กระทำตามพระประสงค์ของพระองค์

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5900
14776
87993
325456
816522
16561823
Your IP: 3.94.202.172
2020-02-22 14:26

สถานะการเยี่ยมชม

มี 134 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk