foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

สวัสดีครับท่านผู้ปกครอง ครูคำสอน และบรรดาเด็กๆ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรม สุขใจไปกับวันพระเจ้า เพื่อส่งเสริมพระศาสนจักรระดับบ้าน จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยการส่งภาพระบายสี ใบงาน เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ท่านถ่ายรูปหรือสแกนภาพนั้นๆ ส่งมายังแผนกฯ ของเรา ช่องทางในการส่งจะอยู่ในใบงานนั้นๆ

“ครอบครัวคือพระศาสนจักรระดับบ้าน”  ซึ่งเน้นบทบาทของผู้ปกครองที่ว่า “พ่อแม่คือครูคำสอนคนแรกของลูก” (เทียบ LG 11)

ภาพยนตร์ประกอบพระวรสารนักบุญยอห์น (ยน 20:1-9) (คลิ๊ก)

ภาพระบายสี ใบงาน กิจกรรม

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สมโภชปัสกา ปี B 01

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สมโภชปัสกา ปี B 02

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สมโภชปัสกา ปี B 03