foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
25970
27467
143604
622484
596667
16042329
Your IP: 3.233.219.101
2020-01-24 21:05

สถานะการเยี่ยมชม

มี 297 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ตอน 4 การส่งเสริมให้พิธีกรรมมีบทบาทยิ่งขึ้นในสังฆมณฑลและในเขตวัด

41. ต้องถือว่าพระสังฆราชเป็นมหาสมณะปกครองประชากรของตน จึงกล่าวได้ว่าชีวิตของผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้าสืบเนื่องมาจากพระสังฆราชและขึ้นอยู่กับท่าน
    ดังนั้น ทุกคนต้องให้ความเคารพอย่างสูงต่อกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพิธีกรรมของสังฆมณฑล ซึ่งมีพระสังฆราชเป็นศูนย์กลาง เฉพาะอย่างยิ่งในอาสนวิหาร ทุกคนต้องตระหนักว่าพระศาสนจักรแสดงตนเด่นชัด เมื่อประชากรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของพระเจ้ามาร่วมพิธีกรรมอย่างเต็มที่และแข็งขันในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในพิธีบูชาขอบพระคุณหนึ่งเดียว ในการภาวนาอธิษฐานหนึ่งเดียว ณ พระแท่นบูชาหนึ่งเดียว ที่พระสังฆราชเป็นประธานโดยมีคณะสงฆ์และผู้ช่วยอื่นๆร่วมพิธีด้วย

บทบาทของพิธีกรรมในเขตวัด
42. เนื่องด้วยพระสังฆราชไม่อาจเป็นประธานในพิธีกรรมด้วยตนเองสำหรับประชากรทั้งหมด ทุกเวลาและทุกแห่งในสังฆมณฑลได้ พระสังฆราชจึงต้องจัดตั้งชุมชนของผู้มีความเชื่อขึ้นหลายกลุ่ม กลุ่มที่สำคัญที่สุดก็คือชุมชนวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามท้องที่ต่างๆ และอยู่ใต้ปกครองของผู้อภิบาลซึ่งทำหน้าที่แทนพระสังฆราช กล่าวได้ว่าเขตวัดเหล่านี้เป็นผู้แทนและแสดงถึงพระศาสนจักรที่แลเห็นได้ซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลก
    ดังนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมให้พิธีกรรมมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเขตวัดรวมทั้งส่งเสริมให้ความสัมพันธ์กับพระสังฆราชเพิ่มขึ้นทั้งในความคิดและการปฏิบัติของสัตบุรุษและคณะสงฆ์ และยังต้องพยายามส่งเสริมให้สัตบุรุษในเขตวัดนั้นมีความรู้สึกลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าเป็นชุมชนเดียวกัน เฉพาะอย่างยิ่งในการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์

ตอน 5 การส่งเสริมการอภิบาลสัตบุรุษในด้านพิธีกรรม
43. เป็นการถูกต้องที่จะถือว่า ความกระตือรือร้นในการส่งเสริมและฟื้นฟูพิธีกรรมเป็นเสมือนเครื่องหมายแสดงว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยเอื้ออาทรต่อสมัยของเรา และเป็นเสมือนว่าพระจิตเจ้าทรงทำงานในพระศาสนจักร ความกระตือรือร้นนี้ประทับตราคุณลักษณะเฉพาะแก่ชีวิตพระศาสนจักร แก่วิธีคิดและปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดทางศาสนาในสมัยปัจจุบันด้วย
    ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการอภิบาลสัตบุรุษในด้านพิธีกรรมให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นในพระศาสนจักร สภาสังคายนาจึงบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมาธิการพิธีกรรมระดับชาติ
44. ควรอย่างยิ่งที่ผู้มีอำนาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่นตามที่กล่าวในข้อ 22 # 2 จะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิธีกรรมขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาพิธีกรรม ดนตรี ศิลปะศักดิ์สิทธิ์ และการอภิบาลสัตบุรุษคอยช่วยเหลือ ให้คณะกรรมาธิการนี้รับความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้จากสถาบันพิธีกรรมด้านอภิบาล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ รวมทั้งฆราวาสด้วยถ้าเห็นสมควร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนี้ โดยมีผู้มีอำนาจปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่นที่กล่าวข้างต้นคอยแนะนำ คือ ควบคุมแนะนำการอภิบาลในด้านพิธีกรรมในเขตปกครองรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและการทดลองที่จำเป็น ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงซึ่งจะเสนอให้สันตะสำนักพิจารณา

คณะกรรมการพิธีกรรมระดับสังฆมณฑล
45. ด้วยเหตุผลเดียวกัน  ทุกสังฆมณฑลจะต้องมีคณะกรรมการพิธีกรรม โดยมีพระสังฆราชคอยควบคุมแนะนำ เพื่อส่งเสริมการอภิบาลด้านพิธีกรรม
    บางครั้ง อาจเป็นการสมควรที่หลายสังฆมณฑล จะตั้งคณะกรรมการคณะเดียวเพื่อส่งเสริมการอภิบาลด้านพิธีกรรมโดยทำงานร่วมกัน

คณะกรรมการอื่นๆ
46. นอกจากคณะกรรมการพิธีกรรมแล้ว เท่าที่ทำได้ ทุกสังฆมณฑลควรมีคณะกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ และศิลปะศักดิ์สิทธิ์
    จำเป็นที่คณะกรรมการทั้งสามจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ยิ่งกว่านั้นบ่อยครั้ง อาจรวมคณะกรรมการทั้งสามเป็นคณะเดียวเท่านั้น