foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3219
9271
60625
170065
360810
18765117
Your IP: 18.233.111.242
2020-08-15 06:54

สถานะการเยี่ยมชม

มี 414 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประชากรทั้งหมดร่วมพิธีกรรมอย่างเต็มที่และอย่างแข็งขัน เพราะพิธีกรรมเป็นบ่อเกิดแรกและจำเป็นที่ผู้มีความเชื่อจะตักตวงชีวิตจิตแบบคริสตชนอย่างแท้จริง (SC 14)
    ความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนทุกคนในพิธีกรรมอาจมองได้ที่นี่จากอีกมุมมองหนึ่ง นั่นคือ ประชาชนได้รับจิตตารมณ์แท้จริงของพระคริสตเจ้าโดยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมอย่างแข็งขัน
    พระเยซูคริสตเจ้าเองทรงเป็นผู้ประทาน ‘ชีวิตจิตคริสตชนอย่างแท้จริง’ เพียงพระองค์เดียวอาศัยธรรมล้ำลึกปัสกา คือการรับทรมาน การกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย และการเสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ โดยธรรมล้ำลึกนี้  ‘พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทำลายความตายของเรา และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อคืนชีวิตแก่เรา’ พระองค์ทรงทำให้พระภารกิจการไถ่กู้และประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่พวกเรา และทำให้เราถวายพระเกียรติพร้อมกับพระองค์แด่พระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ (SC 5)

    ในพิธีกรรม พระเยซูคริสตเจ้ายังคงปฏิบัติพระภารกิจการประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่พวกเราและการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ อาศัยพิธีกรรม บรรดาผู้มีความเชื่ออาจมีส่วนร่วมในพระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้า ตายพร้อมกับพระองค์ และกลับคืนชีพมารับชีวิตใหม่พร้อมกับพระองค์ได้ ประสิทธิผลของพิธีกรรมของคริสตศาสนาขึ้นอยู่กับ พระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้า
    “พิธีกรรมก็ส่งเสริมให้ผู้มีความเชื่อ ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงจากศีลศักดิ์สิทธิ์ปัสกาแล้วนั้นดำเนินชีวิต  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเลื่อมใสศรัทธา” พิธีกรรมยังวอนขอให้คริสตชน “ดำเนินชีวิตตามความเชื่อที่เขาได้รับมา” การรื้อฟื้นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในพิธีบูชาขอบพระคุณย่อมดึงดูดผู้มีความเชื่อให้มารับความรักที่เร่งเร้าของพระคริสตเจ้า และจุดไฟความรักในใจของเขา” (SC 10)
    สภาสังคายนาฯเตือนพวกเราว่า “ชีวิตจิตไม่จำกัดอยู่เพียงในการร่วมพิธีกรรมเท่านั้น คริสตชนได้รับเชิญให้อธิษฐานภาวนาร่วมกับพี่น้องก็จริง  แต่เขายังต้องเข้าไปในห้องของตนเพื่ออธิษฐานภาวนาต่อพระบิดาเป็นการส่วนตัวอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นนักบุญเปาโลอัครสาวกยังสอนคริสตชนว่าต้องอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ” (SC 12) และ “กิจกรรมทั้งหมดของพระศาสนจักรไม่มีแต่เพียงพิธีกรรมเท่านั้น ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาร่วมพิธีกรรมได้ เข่าจำเป็นต้องได้รับเรียกให้มีความเชื่อและกลับใจก่อน” (SC 9)
    แต่สภาสังคายนาฯก็ยังย้ำว่า
    “พิธีกรรมก็เป็นจุดยอดที่กิจกรรมของพระศาสนจักรมุ่งไปหา และในเวลาเดียวกันก็เป็นบ่อเกิดที่พลังทั้งหมดของพระศาสนจักรหลั่งไหลออกมา” (SC 10)
    “ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาร่วมพิธีกรรมได้ เขาจำเป็นต้องได้รับเรียกให้มีความเชื่อและกลับใจก่อน” (SC 9)
    การประกาศข่าวดีเป็นกิจกรรมเอกของพระศาสนจักร แต่การประกาศข่าวดีก็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพิธีกรรมซึ่งเป็นจุดยอดที่การประกาศข่าวดีนำผู้กลับใจใหม่เข้าไปหาและเป็นพุน้ำที่หล่อเลี้ยงการประกาศข่าวดีให้ดำเนินไปได้ ในทำนองเดียวกัน คำภาวนาทุกบท การศึกษาและไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า งานเมตตาธรรม กิจศรัทธาและงานแพร่ธรรมที่ผู้มีความเชื่อได้รับเรียกจากพระคริสตเจ้าให้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ย่อมนำเขาทั้งหลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปหาพิธีบูชาขอบพระคุณที่ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเขากลายเป็นเครื่องบูชามีชีวิตที่เขาถวายแด่พระเจ้า พร้อมกับการถวายบูชาของพระเยซูเจ้า สภาสังคายนายังสนับสนุนกิจศรัทธาแบบชาวบ้านด้วย “ควรจัดกิจศรัทธาเหล่านี้โดยคำนึงถึงเทศกาลทางพิธีกรรม ให้สอดคล้องกับพิธีกรรม ได้รับอิทธิพลจากพิธีกรรม และนำประชากรเข้าหาพิธีกรรม เพราะพิธีกรรมในตัวเองก็มีความสำคัญเหนือกิจศรัทธาใดๆอยู่แล้ว” (SC 13)
    “พิธีกรรมก็เป็นจุดยอดที่กิจกรรมของพระศาสนจักรมุ่งไปหาและในเวลาเดียวกัน ก็เป็นบ่อเกิดที่พลังทั้งหมดของพระศาสนจักรหลั่งไหลออกมา พิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชาขอบพระคุณ จึงเป็นบ่อเกิดให้เราได้รับพระหรรษทาน และประสิทธิผลยิ่งใหญ่บันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่มนุษย์ เป็นการถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในองค์พระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นจุดหมายที่กิจกรรมอื่นๆทั้งปวงของพระศาสนจักรมุ่งไปหา” (SC 10)

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk