แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การประกอบพิธีกรรมเป็นการเฉลิมฉลองร่วมกัน
    ‘ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าและในพระเยซูเจ้า แต่ไม่เชื่อในพระศาสนจักร’
    ‘ข้าพเจ้าชอบมากกว่าที่จะสวดภาวนาคนเดียวในห้องหรือในโบสถ์ว่างเปล่า ที่นั่นข้าพเจ้ามีความรู้สึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเงียบ’
    ‘มิสซาวันอาทิตย์ อึกทึกมากเกินไป มีผู้คนมากเกินไป มีจารีตพิธีมากเกินไป’
    รายการข้อความเหล่านี้ที่พบได้บ่อยๆ ในหมู่ชาวคาทอลิกบางกลุ่ม และอาจเพิ่มต่อไปได้เรื่อยๆ ข้อความเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกไม่สบายใจ และความไม่อยากประกาศแสดงความเชื่อและสวดภาวนาในชุมชนของพระศาสนจักร

    ในช่วงเวลาก่อนการประชุมสภาสังคายนาฯ ธรรมเนียมที่จะถวายมิสซาเกือบเป็นการส่วนตัวพบได้ทั่วไป เมื่อมีพระสงฆ์หลายองค์สังกัดอยู่กับวัดหนึ่ง พระสงฆ์เหล่านี้ก็ถวายมิสซาของตนตามพระแท่นข้างๆที่สร้างไว้เพื่อการนี้ คุณอาจเห็นมิสซาหนึ่งกำลังถวายอยู่ที่พระแท่นใหญ่ มีพิธีโปรดศีลล้างบาปที่พระแท่นด้านข้างพระแท่นหนึ่ง มีมิสซาสำหรับผู้ตายที่อีกพระแท่นหนึ่ง ... ทั้งหมดนี้ในเวลาเดียวกัน ตามบ้านนักบวช ปรากฏการณ์การถวายมิสซาพร้อมกันตามพระแท่นข้างต่างๆเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พบได้ทั่วไป สภาสังคายนาฯจะรื้อฟื้นธรรมเนียมโบราณการถวายสหบูชามิสซา ซึ่งแสดงให้เห็นเอกภาพของสมณภาพอย่างชัดเจน และยังเน้นให้เห็นธรรมชาติของการเฉลิมฉลองร่วมกันด้วย (SC 57)
    การปฏิรูปของสภาสังคายนาฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้องของพิธีกรรมของคริสต์ศาสนา เน้นลักษณะชุมชนของการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างด้วยถ้อยคำต่อไปนี้
    “พิธีกรรมไม่ใช่กิจการของแต่ละคนเป็นส่วนตัว แต่เป็นการเฉลิมฉลองของพระศาสนจักร ซึ่งเป็น “เครื่องหมายแสดงเอกภาพ” กล่าวคือ ประชากรศักดิ์สิทธิ์ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว และอยู่ใต้ปกครองของบรรดาพระสังฆราช ดังนั้น พิธีกรรมจึงเป็นกิจกรรมของพระศาสนจักรทั้งหมดที่รวมกันเป็นพระกายทิพย์ แสดงให้เห็นและก่อให้เกิดพระกายนี้ แต่สมาชิกแต่ละคนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้โดยวิธีการ สถานภาพ หน้าที่และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในรูปแบบต่างๆ (SC 26)
    การประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้ง เป็นการเฉลิมฉลองของพระศาสนจักรที่ปรากฏอยู่ในแต่ชุมชนของผู้มีความเชื่อ ไม่ว่าเป็นชุมชนเล็กน้อยหรือยากจนเท่าใดก็ตาม ดังที่ธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า
    “พระศาสนจักรนี้ของพระคริสตเจ้าอยู่เป็นปัจจุบันจริงๆ ในทุกชุมชนท้องถิ่นของผู้มีความเชื่อ ซึ่งได้ชื่อในพันธสัญญาใหม่ว่า “พระศาสนจักร” ร่วมกับผู้อภิบาลของตน... พระคริสตเจ้าประทับอยู่ในชุมชนเหล่านี้ แม้บ่อยๆจะเป็นชุมชนเล็กๆและยากจน หรือดำเนินชีวิตกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ และเดชะการประทับอยู่ของพระองค์ พระศาสนจักรหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ คาทอลิก และสืบเนื่องจากอัครสาวก ก็ถูกนำมารวมกันอยู่ที่นั่น” (LG 26)
    ความเชื่อสำคัญมากๆ ที่ว่าพระศาสนจักรเป็นอยู่จริงๆ ในแต่ละชุมชนท้องถิ่นของผู้มีความเชื่อนี้ มีหลักฐานมั่นคงอยู่ในพระคัมภีร์หนังสือหลายเล่มในพันธสัญญาใหม่ใช้คำว่า “พระศาสนจักร” (ekklesia)ในสถานการณ์ต่างๆ บางครั้งคำนี้หมายถึงพระศาสนจักรสากล พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรดังนี้ “เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” (มธ.16:18) ในโอกาสอื่น คำว่า “พระศาสนจักร” หมายถึง กลุ่มคริสตชนหลายกลุ่มที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่บริเวณหนึ่ง “ขณะนั้น พระศาสนจักรมีสันติภาพทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรีย พระศาสนจักรเติบโตขึ้น มีความเคารพยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้รับกำลังใจจากพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” (กจ 9:31) หรือหมายถึงชุมชนผู้มีความเชื่อในสถานที่หนึ่ง “เปาโล” ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นอัครสาวกของพระคริสตเยซูตามพระประสงค์ของพระองค์ และจากโสสเธเนสพี่น้องของเรา ถึงพระศาสนจักรของพระเจ้า ที่อยู่ ณ เมืองโครินทร์” (1 คร 1:1-2) บ่อยมาก คำว่า “พระศาสนจักร” หมายถึงชุมชนเล็กๆของผู้มีความเชื่อ ในจดหมายถึงชาวโรม เปาโลส่งความคิดถึงมายังเพื่อนสนิทและผู้ร่วมงานของท่าน กล่าวว่า “ขอฝากความคิดถึงปริสสิลลา และ อาควิลลา  ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระคริสตเยซู และขอฝากความคิดถึงกลุ่มคริสตชน (หรือ “พระศาสนจักร”) ที่ชุมนุมกันในบ้านของเขาด้วย” (รม 16: 3,5) แม้กระทั่งชุมชนเล็กๆ ในบ้านของเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นพระศาสนจักรในบ้านที่แสดงให้เห็นพระศาสนจักรทั้งหมด
    ในความเป็นจริง ชุมชนที่กำลังประกอบพิธีกรรมไม่อาจเป็นพระศาสนจักรสากลทั้งหมด หรือพระศาสนจักรท้องถิ่นทั้งหมดได้ แต่เราก็เชื่อว่า การประกอบพิธีกรรมใดๆ ไม่ว่าที่ชุมชนหนึ่งกำลังปฏิบัติอยู่ก็เป็นการประกอบพิธีของทุกคนในพระศาสนจักรท้องถิ่นนั้นและของพระศาสนจักรสากลทั้งหมดด้วย “พิธีกรรมจึงเป็นกิจกรรมของพระศาสนจักรทั้งหมดที่รวมกันเป็นพระกายทิพย์ แสดงให้เห็นและก่อให้เกิดพระกายนี้”  (SC 26)
    ธรรมนูญข้อนี้ยังขยายความสอนเราเรื่องนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยบอกเพิ่มอีกว่า ชุมชนที่กำลังประกอบพิธีกรรมเป็น “ประชากรศักดิ์สิทธิ์ ที่รวมกันอย่างมีระเบียบใต้ปกครองของพระสังฆราช”
    พระสังฆราชแต่ละองค์มีความสัมพันธ์กับพระสังฆราชอื่นๆทั่วโลก และทุกองค์ล้วนมีความสัมพันธ์กับพระสังฆราชแห่งกรุงโรม คือ พระสันตะปาปา และรวมกันเป็นชุมชนสากล คือคณะพระสังฆราช นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมพระสงฆ์จึงกล่าวในบทขอบพระคุณว่า “(ข้าแต่พระบิดาเจ้า) โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจกรที่แผ่ขยายไปทั่วโลก...เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา... พระสังฆราช(ของข้าพเจ้าทั้งหลาย)...” พระศาสนจักรยังถูกเรียกว่า “ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งเอกภาพ” ซึ่งเป็นคำที่จะถูกใช้และพัฒนาขึ้นในเอกสารอีกหลายฉบับของสภาสังคายนาฯ พระศาสนจักรในฐานะที่เป็นพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าซึ่งทรงเป็น “เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์” (Sacrament) ของพระเจ้าที่มนุษย์มองไม่เห็น ก็เป็น “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ด้วย คือเป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในคำอธิษฐานภาวนา และการกระทำของตน ธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักรกล่าวถึงพันธกิจของพระศาสนจักรไว้ดังนี้ว่า
    “เพื่อนำแสงสว่างของพระคริสตเจ้ามาสู่มนุษย์ทุกคน เป็นแสงสว่างเจิดจ้าที่ฉายให้เห็นบนใบหน้าของพระศาสนจักร” เพราะ “พระศาสนจักรในองค์พระคริสตเจ้าเป็น “ศีลศักดิ์สิทธิ์” หรือ “เครื่องหมายและเครื่องมือ” ทั้งของความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า และของเอกภาพของมนุษยชาติทั้งมวล” (LG 1)
    พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระศาสนจักรมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระธรรมล้ำลึกเรื่องศีลมหาสนิท เมื่อรับประทานพระกายของพระคริสตเจ้า เราก็กลับเป็นพระกายของพระคริสตเจ้าด้วย
    “เพราะการรับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าไม่ทำอะไร นอกจากทำให้เราเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เรารับประทานเป็นอาหาร” (LG 26)
    โดยการมีส่วนร่วมในศีลมหาสนิท ชุมชน (คริสตชน) กลายเป็นพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูเจ้า ธรรมนูญ SC อธิบายคำสอนนี้โดยเพิ่มข้อความว่า
    “ทุกครั้งที่พิธีต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพิธี เรียกร้องให้มีการเฉลิมฉลองส่วนรวม โดยที่สัตบุรุษทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน จึงต้องย้ำเท่าที่ทำได้ว่า การฉลองแบบนี้ดีกว่าการเฉลิมฉลองเป็นเอกเทศซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนตัว ควรปฏิบัติเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อประกอบพิธีมิสซา แม้ว่าทุกมิสซาในตัวเองมีลักษณะเป็นส่วนรวมของสังคมอยู่แล้วก็ตาม และควรปฏิบัติเช่นนี้เมื่อประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วย” (SC 27)
    กลุ่มคริสตชนที่มาชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีกรรมเป็น “พระศาสนจักร” ในความหมายสมบูรณ์ของคำนี้ ทุกสิ่งที่เราอาจกล่าวถึงพระศาสนจักร เราก็อาจกล่าวได้ถึงชุมชนที่กำลังประกอบพิธีกรรมด้วย ชุมชนนี้เป็นประชากรของพระเจ้า เป็นพระกายของพระคริสตเจ้า เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า เป็นภาพของพระศาสนจักรทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ พระศาสนจักรได้รับเรียกมาเพื่ออธิษฐานภาวนาและประกาศข่าวดี เพื่อพิศเพ่งและปฏิบัติงาน เมื่อเราสวดบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” ในมิสซาและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในพระศาสนจักรหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนี่องจากอัครสาวก” เราอาจหันไปรอบๆและบอกด้วยว่า “ซึ่งอยู่ที่นี่และเวลานี้ ในชุมชนนี้”
    การอบรมบรรดาผู้มีความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง พระเจ้าทรงมอบขุมทรัพย์ให้แก่เรา บรรดาผู้อภิบาล เพื่อช่วยบรรดาผู้มีความเชื่อให้สำนึกถึงกระแสเรียกและพันธกิจของเขา เขามีความกระหายอาหารบำรุงกำลังนี้ที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจ ความเชื่อของเขา และทำให้เขาพร้อมยิ่งขึ้นที่จะรับพระหรรษทานขอองพระเจ้า

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 7:6, 12-14) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “อย่าให้ของศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้สุกรเพราะมันจะเหยียบย่ำทำให้เสียของ และหันมากัดท่านอีกด้วย” “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างขวาง คนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมาก แต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบ...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 22มิถุนายน “เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา” (มธ 6 : 7) จงสวดภาวนาเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้ บทไตร่ตรอง มารดาของข้าพเจ้ามีบทสวดภาวนาประจำวันของท่านอยู่ชุดหนึ่ง ส่วนบิดาของข้าพเจ้าจะสวดภานาแบบเงียบ ๆ และดูเป็นธรรมชาติมาก...
21 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช (St. Aloysius Gonzaga, Religious, memorial) นักบุญหลุยส์เป็นบุตรชายคนโตของมาร์ควิส เฟอร์ดินานด์ แห่ง คอนซากา (Marquis Ferdinand of Gonzaga) ซึ่งเป็นดยุคของเมือง...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 7:1-5) อย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน ท่านตัดสินเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าจะทรงใช้ทะนานนั้นตวงให้ท่าน ทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้อง แต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลย ท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่า ‘ปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิด’ ขณะที่มีท่อนซุงอยู่ในดวงตาของท่าน ท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิด...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 21 มิถุนายน “ขอให้ท่านอดทนต่อความโง่เขลาของข้าพเจ้าสักเล็กน้อย”...
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 4:35-41) เย็นวันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า “เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด”...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 20 มิถุนายน “เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท. 5:1 พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว ฉะนั้น จงยืนหยัดมั่นคง และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย รม. 8:38-39 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครอง...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...
พระวาจาแห่งปรีชาญาณสำหรับเยาวชน - ฝึกควบคุมตนเอง
อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

homily
บทเทศน์ คือคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับความหมายของบทอ่านจากพระคัมภีร์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
Holy Week
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ คือเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนสมโภชปัสกา เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ใบลาน ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เราระลึกว่า พระเยซูเจ้าทรงรับทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
holy water
น้ำเสก คือน้ำที่ได้รับการเสกโดยพระสงฆ์ บรรดาคริสตชนใช้น้ำเสกเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงศีลล้างบาปที่พวกเขาได้รับ
Holy Thursday
วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์คือวันพฤหัสบดีก่อนวันสมโภชปัสกา เป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับเพื่อนๆ...
Holy Spirit
พระจิตเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะส่งมายังบรรดาเพื่อนๆ ของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดาเจ้าในสวรรค์ พระจิตเจ้าทรงเป็นพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (ปี B)
วีดีทัศน์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก มก 4:35-41 ดาวน์โหลด สุขใจไปกับวันพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (ปี B) pdf

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง แม้ว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เมื่อถึงจุดหนึ่งปัญหาก็จะเข้ามาในชีวิตของเรา โยเซฟเข้าใจในเรื่องนี้ และท่านก็ให้ความหวังและการปลอบโยนแก่ผู้คนเมื่อพวกเขาเจ็บปวด โยเซฟต้องเผชิญกับความยุ่งยากและสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตของท่าน ตอนที่ท่านหมั้นกับมารีย์...
นักบุญโยเซฟ ผู้ช่วยชีวิตคนบาป
เรื่องราวทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับโยเซฟคือ...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนคนยากจน
โยเซฟรู้ดีถึงความยากจน...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5836
12857
18693
268179
332802
21959632
Your IP: 3.235.179.79
2021-06-21 17:08

สถานะการเยี่ยมชม

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์