แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระสมณลิขิตเตือน
หลังสมัชชาพระสังฆราช

VERBUM DOMINI
(พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า)

ของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต์ที่ 16


ถึงบรรดาพระสังฆราช คณะสงฆ์
ผู้ถวายตนและฆราวาสชายหญิง
เรื่องพระวาจาของพระเจ้า
ในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร

อารัมภบท

1.    “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ตลอดนิรันดร พระวาจานี้คือข่าวดีที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้แล้ว” (1 ปต 1:25; เทียบ อสย 40:8)   จากถ้อยคำของจดหมายฉบับแรกของเปโตรนี้ ซึ่งสะท้อนคำพูดของประกาศกอิสยาห์ เรามาอยู่ต่อหน้าธรรมล้ำลึกของพระเจ้าซึ่งทรงใช้พระวาจาเปิดเผยพระองค์ พระวจนาตถ์*** (หรือ “พระวาจา”)นี้ซึ่งดำรงอยู่ตลอดนิรันดร ได้ทรงเข้ามาในกาลเวลา พระเจ้าทรงประกาศพระวาจานิรันดรนี้ด้วยวิธีการของมนุษย์ พระวจนาตถ์ของพระองค์ “ทรงรับธรรมชาติมนุษย์” (ยน 1:14) นี่คือข่าวดี นี่คือข่าวที่ได้รับการประกาศตลอดมาทุกสมัยจนมาถึงเราในปัจจุบัน สมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 12 ซึ่งประชุมกันที่นครวาติกันระหว่างวันที่ 5 ถึง 26 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2008  มีหัวข้อว่า “พระวาจาของพระเจ้าในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร” จึงนับเป็นโอกาสดีที่เราจะพบกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็น “พระวจนาตถ์ของพระบิดา” พระวจนาตถ์นี้ประทับอยู่ในที่ที่มีสองหรือสามคนชุมนุมกันในพระนามของพระองค์ (เทียบ มธ 18:20) ในพระสมณลิขิตเตือนหลังสมัชชาฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินดีตอบสนองคำขอร้องของบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาที่จะให้ประชากรทุกคนของพระเจ้าได้รับรู้ผลดีมากมายที่เกิดขึ้นจากการประชุมที่นครวาติกันครั้งนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เกิดจากความเห็นร่วมกัน  ข้าพเจ้ายังปรารถนาจะพิจารณาผลงานของสมัชชา โดยคำนึงถึงเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมสมัชชานี้ด้วย ได้แก่ Lineamenta ( = แนวความคิด), และ Instrumentum laboris ( = อุปกรณ์ช่วยปฏิบัติงาน), รายงานก่อนและหลังการอภิปราย รวมทั้งเอกสารแถลงการณ์ทั้งที่ได้อ่านในห้องประชุม และที่พิมพ์ออกเผยแพร่, รายงานการประชุมและการอภิปรายในการประชุมย่อยต่างๆ คำประกาศสุดท้ายถึงประชากรของพระเจ้า และโดยเฉพาะข้อเสนอแนะบางข้อที่บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาเห็นว่ามีความสำคัญ โดยวิธีนี้ ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้เห็นหลักการบางประการเพื่อค้นพบพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตของพระศาสนจักรอีกครั้งหนึ่ง พระวาจานี้ก่อให้เกิดการปรับปรุงชีวิตอยู่เสมอ ข้าพเจ้ายังหวังด้วยว่าพระวาจาจะเป็นหัวใจของกิจกรรมต่างๆในพระศาสนจักรมากยิ่งๆขึ้น