แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพื่อให้ความยินดีของเราเต็มเปี่ยม


2.    ข้าพเจ้าอยากระลึกถึงประสบการณ์ที่งดงามและน่ายินดี ที่ข้าพเจ้าได้พบพระเยซู    องค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงเวลาการประชุมสมัชชา ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงร่วมใจกับบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาเพื่อกล่าวกับผู้มีความเชื่อทุกคน โดยใช้ถ้อยคำของนักบุญยอห์นในจดหมายฉบับแรกของท่านว่า “เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดรซึ่งอยู่กับพระบิดาและปรากฏให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสตเจ้า” (1 ยน 1:2-3)   ท่านอัครสาวกบอกเราถึงการฟัง เห็น เฝ้ามอง และสัมผัส (เทียบ 1 ยน 1:1) กับพระวาจาแห่งชีวิต เพราะชีวิตนั้นปรากฏในองค์พระคริสตเจ้า เราได้รับเรียกให้มามีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับพวกเราด้วยกัน เราจึงต้องเป็นผู้ประกาศพระพรประการนี้ เมื่อพิจารณาถึงการประกาศนี้ สมัชชาได้เป็นพยานให้พระศาสนจักรและโลกรู้ว่าการพบกับพระวาจาของพระเจ้าในความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรช่างงดงามยิ่งนัก ข้าพเจ้าจึงเตือนผู้มีความเชื่อทุกคนให้รื้อฟื้นการได้พบกับพระคริสตเจ้าอีกครั้งหนึ่งทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวม พระคริสตเจ้าคือพระวาจาแห่งชีวิตที่ทรงแสดงองค์ให้มนุษย์แลเห็นได้ และกลายเป็นผู้ประกาศพระวาจานี้ เพื่อให้พระพรนี้ได้เผยแผ่ยิ่งๆขึ้นไปทั่วแผ่นดิน คือการมีชีวิตพระเจ้าร่วมกัน การแบ่งปันชีวิตพระเจ้า หรือแบ่งปันความรักของพระตรีเอกภาพ เป็นความปิติยินดีที่สมบูรณ์ (เทียบ 1 ยน 1:4) การแบ่งปันความยินดีที่เกิดขึ้นจากการพบกับพระคริสตเจ้าเป็นพระพรและหน้าที่จำเป็นของพระศาสนจักร   พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระวจนาตถ์ของพระเจ้าและประทับอยู่ในหมู่เรา. พวกเราในโลกที่คิดว่าพระเจ้าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยหรือเรื่องภายนอก จึงประกาศเหมือนเปโตรว่า พระองค์เท่านั้นมี “พระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร” (ยน 6:68) เราต้องไม่คิดว่ามีอะไรสำคัญมากกว่าการเปิดโอกาสให้ผู้คนในสมัยของเราเข้าพบพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าซึ่งตรัสและแบ่งปันความรักกับเรา เพื่อเราจะได้มีชีวิตอย่างสมบูรณ์ (เทียบ ยน 10:10)