แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อารัมภบทของพระวรสารนักบุญยอห์นช่วยแนะนำ


5.    ข้าพเจ้าปรารถนาใช้พระสมณลิขิตเตือนฉบับนี้ ช่วยทำให้คำแนะนำของสมัชชามีผลจริงจังต่อชีวิตของพระศาสนจักร ให้แต่ละคนมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระคัมภีร์ อธิบายความหมายพระคัมภีร์ในการสอนคำสอนและพิธีกรรม ศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการ เพื่อพระคัมภีร์จะได้ไม่เป็นเพียงถ้อยคำของอดีต แต่เป็นถ้อยคำที่มีชีวิตในปัจจุบันนี้ด้วย เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากแสดงและพิจารณาผลงานของสมัชชานี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยคิดคำนึงอยู่เสมอถึงอารัมภบทของพระวรสารนักบุญยอห์น (ยน 1:1-18) ที่สื่อให้เรารู้พื้นฐานของชีวิตของเราว่าพระวจนาตถ์ซึ่งประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม ได้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา” (เทียบ ยน 1:14) ข้อความนี้วิเศษสุดเพราะสรุปสาระสำคัญทั้งหมดของความเชื่อในพระคริสตเจ้าไว้ จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้พบและติดตามพระคริสตเจ้า ยอห์นซึ่งธรรมประเพณีบอกว่าเป็นศิษย์คนนั้น “ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก” (ยน 23:23; 20:2; 21:7,20) ได้มีความมั่นใจอย่างลึกซึ้งว่าพระเยซูเจ้าคือพระปรีชาญาณของพระเจ้าซึ่งรับสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นพระวจนาตถ์นิรันดรของพระเจ้า และทรงมาเป็นมนุษย์ที่ตายได้  ขอให้ยอห์น “ผู้ได้เห็นและมีความเชื่อ” (ยน 20:8) ช่วยพวกเราให้เอนกายชิดพระอุระของพระเยซูเจ้า (เทียบ ยน 13:25) ที่ “โลหิตและน้ำได้ไหลออกมา” (ยน 19:34) เป็นสัญลักษณ์ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร พวกเราจงปฏิบัติตามแบบฉบับของยอห์นอัครสาวกและผู้ได้รับการดลใจให้นิพนธ์พระคัมภีร์ ปล่อยให้พระจิตเจ้าทรงนำเราให้มีความรักต่อพระวาจาของพระเจ้ามากยิ่งๆขึ้น ด้วยเถิด