แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จำเป็นต้องข้ามพ้น “ตัวอักษร”


38.    เพื่อจะเข้าใจความหมายต่างๆของพระคัมภีร์ได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสังเกตเห็นการข้ามจากตัวอักษรไปหาจิตวิญญาณ การข้ามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่จำเป็นต้องมีการก้าวข้ามพ้นตัวอักษร “พระวาจาของพระเจ้าไม่เคยมีความหมายเพียงเท่ากับความหมายตามตัวอักษรของตัวบทเท่านั้น เพื่อจะเข้าถึงความหมายนี้ได้จึงจำเป็นต้องก้าวข้ามและใช้กระบวนการความเข้าใจ นำเรื่องราวทั้งหมดออกมาจากภายใน และดังนี้จึงต้องเป็นกระบวนการของชีวิตด้วย”  ดังนี้ เราจึงเข้าใจว่าทำไมกระบวนการอธิบายความหมายพระคัมภีร์อย่างถูกต้องจึงไม่เป็นเพียงกระบวนการของสติปัญญาเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการดำเนินชีวิตที่เรียกร้องการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในชีวิตของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นชีวิต “ตามพระจิตเจ้า” (กท 5:16) เพราะเหตุนี้ เราจึงเข้าใจมาตรการที่ให้ไว้ในข้อ 12 ของธรรมนูญ Dei Verbum ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การก้าวข้ามเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ในข้อความที่แบ่งออกเป็นตอนเล็กๆ แต่จะต้องมองในภาพรวมพร้อมกับพระคัมภีร์ทั้งหมด ใช่แล้ว พระวาจาที่พวกเราได้รับเรียกให้ก้าวข้ามนั้นมีหนึ่งเดียว กระบวนการนี้รวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในตัวเราด้วย เนื่องจากว่าการก้าวข้ามที่เกิดขึ้นเดชะพลังของพระจิตเจ้านี้ จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเสรีภาพของแต่ละคนด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักบุญเปาโลได้มีประสบการณ์การก้าวข้ามนี้อย่างสมบูรณ์ในชีวิตของท่าน การก้าวข้ามตัวอักษรมีความหมายอย่างไร ความเข้าใจเรื่องนี้เริ่มขึ้นได้จากเรื่องราวทั้งหมดอย่างไร ท่านแสดงให้เห็นในข้อความเข้มข้นนี้ว่า “ตัวอักษรนำไปสู่ความตาย แต่พระจิตเจ้าประทานชีวิต”(2 คร 3:6) เปาโลพบว่า “พระจิตเจ้าทรงพระนามเป็นพระผู้ช่วยให้เป็นอิสระและดังนี้จึงทรงเป็นเจ้าของอิสรภาพภายในส่วนหนึ่งด้วย ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระจิต และพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ที่ใด เสรีภาพย่อมอยู่ที่นั่น’ (2 คร 3:17) พระจิตเจ้าผู้ทรงช่วยให้เป็นอิสระไม่เป็นแต่เพียงความคิดหรือวิสัยทัศน์ของผู้อธิบายความหมายเท่านั้น พระจิตคือพระคริสตเจ้า และพระคริสตเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงชี้ทางให้เรา”  เรายังรู้ด้วยว่าสำหรับนักบุญออกัสติน การก้าวข้ามนี้เป็นเรื่องประทับใจและช่วยให้เป็นอิสระในเวลาเดียวกัน ท่านมาเข้าใจพระคัมภีร์ - ซึ่งแต่แรกดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ปะติดปะต่อกัน และบางครั้งมีแต่เรื่องน่าอับอาย - ได้ก็เพราะการก้าวข้ามนี้ ซึ่งท่านได้เรียนรู้จากนักบุญอัมโบรส อาศัยการอธิบายความหมายตามรูปแบบ (typological interpretation) ทำให้ท่านเห็นว่าพันธสัญญาเดิมทั้งหมดเป็นหนทางนำไปหาพระเยซูคริสตเจ้า สำหรับนักบุญออกัสติน การก้าวข้ามความหมายตามตัวอักษรทำให้ความหมายตามตัวอักษรนั้นน่าเชื่อถือ และในที่สุดช่วยให้ท่านพบคำตอบสำหรับความวุ่นวายใจลึกๆภายในที่กระหายหาความจริง