^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (นักบุญ) และการอธิบายความหมายพระคัมภีร์

บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (นักบุญ) และการอธิบายความหมายพระคัมภีร์


48.    การอธิบายความหมายพระคัมภีร์คงยังไม่สมบูรณ์ ถ้าเรายังไม่ได้ฟังผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวาจา นั่นคือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (หรือ “นักบุญ”)  เพราะ “viva lectio est vita bonorum” (การอ่านที่มีชีวิตคือชีวิตของคนดี)  การอธิบายความหมายพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งย่อมมาจากผู้ที่ยอมให้พระวาจาปั้นแต่งตัวเขาโดยฟังพระวาจา อ่านและคิดคำนึงพระวาจานั้นอย่างเอาใจใส่จริงจัง
    หลักคำสั่งสอนที่สำคัญๆเรื่องชีวิตจิตวิญญาณ ซึ่งเกิดขึ้นตลอดมาในช่วงเวลาต่างๆของพระศาสนจักร ล้วนเกิดขึ้นจากข้อความชัดเจนข้อใดข้อหนึ่งจากพระคัมภีร์ เช่น ข้าพเจ้ากำลังคิดถึงนักบุญอันตนเจ้าอธิการ ซึ่งได้รับการชักนำจากการฟังพระวาจาของพระคริสตเจ้าที่ว่า “ถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด” (มธ 19:21)  คำถามของนักบุญบาซิลผู้ยิ่งใหญ่ในหนังสือ Moralia ก็ชวนให้คิดไม่น้อยกว่านี้ “เครื่องหมายเฉพาะของความเชื่อคืออะไรเล่า คือความแน่ใจโดยไม่มีข้อสงสัยถึงความจริงของพระวาจาของพระเจ้า.... เครื่องหมายเฉพาะของผู้มีความเชื่อคืออะไร คือการตั้งตนอยู่ในความมั่นใจเช่นนี้ถึงพลังและอำนาจของข้อความที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์โดยไม่กล้าตัดหรือเพิ่มอะไรเลย”  นักบุญเบเนดิกต์ในพระวินัยก็อ้างถึงพระคัมภีร์ “ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ถูกต้องที่สุดของชีวิตมนุษย์”  เรารู้จากข้อเขียนของโทมัสเดเช-ลาโนว่า เมื่อนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี “ได้ยินว่าศิษย์ของพระคริสตเจ้าต้องไม่สะสมทองคำ เงิน หรือทรัพย์สิน ต้องไม่มีไถ้ ถุงใส่เงิน ขนมปัง หรือไม้เท้าในการเดินทาง ต้องไม่มีรองเท้าหรือเสื้อผ้าสองชุด.... ท่านรู้สึกยินดีทันทีในพระจิตของพระเจ้า กล่าวว่า ‘นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากได้ นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าแสวงหา ข้าพเจ้าปรารถนาสุดหัวใจที่จะทำเช่นนี้’”  นักบุญคลาราแห่งอัสซีซีก็ดำเนินตามประสบการณ์ของนักบุญฟรังซิสอย่างเต็มที่ ท่านเขียนไว้ว่า “นี่คือรูปแบบชีวิตของคณะภคินีผู้ยากจน การปฏิบัติตามพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า”  นักบุญโดมีนิก กุซมัน “แสดงตนทุกแห่งเป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วยคำพูดและกิจการ”  และต้องการให้บรรดาภราดาในคณะเป็น “บุรุษแห่งพระวรสาร”  นักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู นักพรตคณะคาร์แมล ซึ่งใช้ภาพในพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาเพื่ออธิบายประสบการณ์ทางฌานของท่านในหนังสือที่เขียน กล่าวว่าพระเยซูเจ้าเองทรงเปิดให้ท่านรู้ว่า “ความชั่วร้ายทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นจากการไม่รู้ความจริงของพระคัมภีร์อย่างชัดเจน”  นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูได้พบว่าความรักคือกระแสเรียกส่วนตัวของท่านโดยการค้นคว้าจากพระคัมภีร์ โดยเฉพาะบทที่ 12 และ 13 ของจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง  ท่านนักบุญเองบรรยายถึงความดึงดูดของพระคัมภีร์ไว้เช่นนี้ “ทันทีที่ดิฉันมองเห็นพระวรสาร ดิฉันก็รู้สึกกลิ่นหอมของพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าและรู้ว่าจะต้องวิ่งไปทางไหน”  นักบุญแต่ละท่านเป็นประหนึ่งรัศมีที่ส่องแสงออกมาจากพระวาจาของพระเจ้า เราอาจคิดถึงนักบุญอิกญาซิโอแห่งโลโยลาเมื่อท่านแสวงหาความจริงและจิตชนิดต่างๆ คิดถึงนักบุญยอห์นบอสโกในความกระหายของท่านที่จะให้การศึกษาอบรมบรรดาเยาวชน คิดถึงนักบุญยอห์นมารีย์เวียนเนย์เมื่อท่านคิดคำนึงถึงความยิ่งใหญ่ของการเป็นพระสงฆ์ ซึ่งเป็นของประทานและหน้าที่จากพระเจ้า คิดถึงนักบุญปีโอแห่งปีเอแตรลชีนาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเครื่องมือแสดงพระกรุณาของพระเจ้า คิดถึงนักบุญโยเซฟ-มารีย์ เอสครีวา ในการเทศน์สอนว่าเราทุกคนได้รับเรียกให้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ คิดถึงท่านบุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตตา มิชชันนารีแห่งความรักต่อคนยากจนที่สุด และยังคิดถึงบรรดามรณสักขีของลัทธินาซีและคอมมิวนิสม์ ซึ่งมีผู้แทน คือนักบุญเทเรซาเบเนดิกตาแห่งไม้กางเขน (เอดิธ ชไตน์) ซิสเตอร์คณะคาร์แมล และบุญราศีอลอยซีอัส ซเตปีนัค พระคาร์ดินัลอัครสังฆราชแห่งซาเกร็บ
49.    ถ้าพิจารณาพระวาจาของพระเจ้า ในด้านหนึ่ง ความศักดิ์สิทธิ์สอดแทรกอยู่ในธรรมประเพณีของประกาศก ที่พระวาจาของพระเจ้าชักนำชีวิตของประกาศกให้มารับใช้พระองค์ ในความหมายนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรก็เป็นการอธิบายความหมายพระคัมภีร์ที่ผู้ใดจะมองข้ามไปไม่ได้ พระจิตเจ้าซึ่งทรงดลใจผู้เขียนพระคัมภีร์ยังทรงผลักดันบรรดานักบุญให้ถวายชีวิตของตนเพื่อพระวรสาร ถ้าเราพยายามจะเรียนรู้จากตัวอย่างของท่านเหล่านี้ เราก็ออกเดินไปบนหนทางแน่นอนที่นำเราไปเข้าใจความหมายของพระวาจาของพระเจ้าให้บังเกิดผลในชีวิต
    เราได้เห็นหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่างพระวาจาของพระเจ้ากับความศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลาการประชุมครั้งที่ 12 ในสมัชชานี้เมื่อมีพิธีประกาศแต่งตั้งนักบุญใหม่ 4 องค์ในลานพระมหาวิหารนักบุญเปโตร วันที่ 12 ตุลาคม คือนักบุญกาเยตาโน แอร์ริโก พระสงฆ์ ผู้ตั้งคณะธรรมทูตพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ คุณแม่มารีย์แบร์นาดา บึ๊ดเลอร์ ชาวสวิสซึ่งได้เป็นธรรมทูตในประเทศเอควาดอร์และโคลัมเบีย ซิสเตอร์อัลฟอนซาแห่งการปฏิสนธินิรมลซึ่งเป็นนักบุญชาวอินเดียองค์แรก นางสาวนาร์ชีซาแห่งพระเยซู มาร์ติลโลโมราน ฆราวาสชาวเอควาดอร์  ท่านเหล่านี้ได้เป็นพยานด้วยชีวิตให้โลกและพระศาสนจักรรู้ว่าพระวรสารของพระคริสตเจ้าบังเกิดผลอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ เราจงวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้บรรดานักบุญเหล่านี้ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งในช่วงเวลาการประชุมสมัชชาเรื่องพระวาจาของพระเจ้า ช่วยวอนขอให้ชีวิตของพวกเราเป็น “เนื้อดินดี” ที่พระเจ้าผู้หว่านสามารถหว่านพระวาจาซึ่งเป็นประหนึ่งเมล็ดพันธุ์ ได้บังเกิดผลมากมายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในพวกเรา “สามสิบเท่า หกสิบเท่า และร้อยเท่า” (มก 4:20)

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10428
11141
70062
33491
390163
17093254
Your IP: 3.233.239.102
2020-04-03 14:03

สถานะการเยี่ยมชม

มี 448 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk