^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

พระวาจามีลักษณะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์

พระวาจามีลักษณะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์


56.    การพิจารณาเห็นว่าพระวาจาของพระเจ้าในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะการแสดง และการเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงความสัมพันธ์ของพระวาจากับพิธีบูชาขอบพระคุณ นำเราให้ตระหนักถึงความคิดหลักสำคัญอีกประการหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในการประชุมสมัชชา นั่นคือความคิดว่าพระวาจาของพระเจ้ามีลักษณะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์  เพราะเหตุนี้จึงควรระลึกว่าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 เคยตรัสไว้ว่า “การเปิดเผยความจริงมีลักษณะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ และทรงกล่าวโดยเฉพาะถึงศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งหนึ่งกับความหมายของสิ่งนั้นทำให้เราเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมล้ำลึกได้”  เราจึงเข้าใจว่าพระธรรมล้ำลึกการรับสภาพมนุษย์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของเอกลักษณ์ ที่พระวาจาของพระเจ้าเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จริง “พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์” (ยน 1:14) พระเจ้าทรงเปิดเผยความเป็นจริงของธรรมล้ำลึกนี้ให้เรารู้ใน “เนื้อหนังร่างกาย” ของพระบุตร เราจึงเข้าใจพระวาจาของพระเจ้าได้ด้วยความเชื่อ อาศัยคำพูดและการกระทำแบบมนุษย์ ซึ่งเป็น “เครื่องหมาย”. ความเชื่อทำให้เรารู้จักพระวาจา (หรือ “พระวจนาตถ์”) ของพระเจ้า ขณะที่พระวาจา (หรือ “พระวจนาตถ์”) นั้นรับเอาคำพูดและการกระทำเพื่อแสดงองค์ให้เรารู้จัก ลักษณะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเผยแสดงนี้ชี้ให้เราเห็นวิธีการที่ทรงช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นในประวัติศาสตร์ โดยที่พระวาจา (หรือ “พระวจนาตถ์”) ของพระเจ้าทรงเข้ามาในกาลเวลาและสถานที่เพื่อทรงสนทนากับมนุษย์ซึ่งได้รับเรียกให้มารับของประทานด้วยความเชื่อ
    ลักษณะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระวาจาจึงอาจเข้าใจได้ โดยอุปมาเปรียบเทียบกับการประทับอยู่จริงของพระคริสตเจ้าในรูปปรากฏของขนมปังและเหล้าองุ่นที่เสกแล้ว  เมื่อเข้ามายังพระแท่นบูชาและร่วมงานเลี้ยงพิธีขอบพระคุณ เราก็มีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง การประกาศพระวาจาของพระเจ้าในการประกอบพิธีเรียกร้องให้เรารับรู้ว่าพระคริสตเจ้าเองประทับอยู่ที่นั่นและตรัสกับเรา  เพื่อให้เราฟังพระองค์ นักบุญเยโรมกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติต่อศีลมหาสนิทและต่อพระวาจาไว้ดังนี้ “เราอ่านพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าคิดว่าพระวรสารคือพระกายของพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าพระคัมภีร์คือคำสอนของพระองค์ เมื่อพระองค์ตรัสว่า ผู้ที่ไม่กินเนื้อของเราและไม่ดื่มโลหิตของเรา (ยน 6:53) แม้ถ้อยคำเหล่านี้อาจเข้าใจถึงพระธรรมล้ำลึก(เรื่องศีลมหาสนิท)ได้ด้วย ถึงกระนั้นโดยแท้จริงแล้วพระกายและพระโลหิตของพระองค์คือถ้อยคำของพระคัมภีร์ เป็นคำสอนของพระเจ้า ถ้าเมื่อเราเข้ามาหาพระธรรมล้ำลึก(เรื่องศีลมหาสนิท) แล้วเศษปังชิ้นหนึ่งตกลงมา เราย่อมรู้สึกไม่สบายใจ แล้วเมื่อเราฟังพระวาจาของพระเจ้า และพระวาจานั้น ซึ่งเป็นประหนึ่งพระกายและพระโลหิต เข้ามาในหูของเรา แต่เรากลับไปคิดถึงเรื่องอื่น เราน่าจะรู้สึกไม่สบายใจมากด้วยมิใช่หรือ”  พระคริสตเจ้าซึ่งประทับอยู่แท้จริงใต้รูปปรากฏของขนมปังและเหล้าองุ่น ประทับอยู่เช่นเดียวกันในพระวาจาที่ประกาศในพิธีกรรม การเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงความหมายของลักษณะศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระวาจาของพระเจ้าจึงอาจช่วยให้เรามีความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น เข้าใจถึงธรรมล้ำลึกเรื่องการเปิดเผยว่า “กิจการและพระวาจามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างลึกซึ้ง”  ความเข้าใจเช่นนี้ย่อมส่งเสริมชีวิตจิตและงานอภิบาลของพระศาสนจักรด้วย

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6524
11887
73841
311304
816522
16547671
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-21 10:32

สถานะการเยี่ยมชม

มี 120 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk