แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาของพระเจ้าและการสวดทำวัตร


62.    ในบรรดาการภาวนารูปแบบต่างๆที่เน้นถึงพระคัมภีร์ พิธีกรรมทำวัตรมีความสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัย บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาเรียกการทำวัตรนี้ว่า “เป็นรูปแบบพิเศษของการฟังพระวาจาของพระเจ้า เพราะทำให้บรรดาผู้มีความเชื่อได้เข้ามาสัมผัสกับพระคัมภีร์และธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อมาถึงปัจจุบันของพระศาสนจักร”  ก่อนอื่นหมด เราต้องระลึกถึงศักดิ์ศรีทางเทววิทยาและมิติด้านพระศาสนจักรของการภาวนาแบบนี้ เพราะ “ในการทำวัตร พระศาสนจักรปฏิบัติหน้าที่สมณะของพระประมุขของตน ‘อย่างสม่ำเสมอ’ (1 ธส 5:17) ถวายสรรเสริญเป็นเครื่องบูชา นั่นคือเป็นถ้อยคำจากปากถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ (เทียบ ฮบ 13:15) คำภาวนานี้เป็น ‘เสียงของเจ้าสาวที่สนทนากับเจ้าบ่าว ยิ่งกว่านั้นยังเป็นคำภาวนาของพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระกายทิพย์ของพระองค์ต่อพระบิดา’”  สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ทุกคนที่ร่วมภาวนานี้จึงปฏิบัติหน้าที่ของพระศาสนจักรและยังมีส่วนในเกียรติยิ่งใหญ่ของเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า เพราะเมื่อถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้า เขาก็ยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ของพระเจ้าในนามของพระศาสนจักรผู้เป็นมารดา”  พิธีกรรมทำวัตร ในฐานะที่เป็นคำภาวนาทางการของพระศาสนจักร แสดงถึงความปรารถนาของคริสตชนที่จะทำให้ทั้งวันมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยมีการฟังพระวาจาของพระเจ้าและการใช้เพลงสดุดีเป็นบทภาวนาคั่นอยู่ตามช่วงเวลาต่างๆ และดังนี้กิจกรรมทุกอย่างจึงสัมพันธ์กับการถวายเกียรติสรรเสริญพระเจ้า
    ผู้มีหน้าที่ต้องภาวนาทำวัตรตามสถานะชีวิตต้องปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างซื่อสัตย์ เพื่อผลประโยชน์ของทั่วพระศาสนจักรส่วนรวม พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกรที่ตั้งใจจะเป็นพระสงฆ์ ล้วนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจนี้ จึงต้องสวดทำวัตรทุกขั้นตอนทุกวัน  ส่วนในเรื่องข้อบังคับให้ทำวัตรในพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะวันออกที่มีกฎหมายเฉพาะของตน ก็ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายเฉพาะเหล่านั้น  ข้าพเจ้ายังใคร่เตือนกลุ่มผู้ถวายตนแด่พระเจ้าให้เป็นตัวอย่างในการสวดทำวัตร จะได้เป็นตัวอย่างและแรงบัลดาลใจสำหรับชีวิตด้านจิตวิญญาณและงานอภิบาลของพระศาสนจักรสากล
    สมัชชาแสดงความปรารถนา ให้การภาวนาแบบนี้ได้ขยายตัวยิ่งขึ้นในประชากรของพระเจ้า โดยเฉพาะการสวดวัตรเช้าและวัตรเย็น การปฏิบัตินี้จะต้องเพิ่มความคุ้นเคยกับพระวาจาของพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นในหมู่สัตบุรุษ ยังจำเป็นต้องเน้นความสำคัญของการทำวัตรเย็นแรก (First Vespers) ของวันอาทิตย์และวันสมโภช โดยเฉพาะในพระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะวันออก เพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้ ข้าพเจ้าขอสนับสนุนให้วัดต่างๆและกลุ่มนักบวชส่งเสริมการภาวนาเช่นนี้เท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ โดยให้สัตบุรุษมาร่วมภาวนาด้วย