แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาของพระเจ้าและหนังสือบทอวยพรสิ่งของต่างๆ


63.    เมื่อใช้หนังสือบทอวยพรสิ่งของต่างๆก็เช่นกัน ต้องคำนึงถึงช่วงเวลาที่จัดไว้เพื่อการประกาศ ฟังและอธิบายพระวาจาสักเล็กน้อย อันที่จริง พิธีอวยพรหรือเสกที่พระศาสนจักรกำหนดไว้ หรือที่สัตบุรุษเรียกร้องต้องไม่เป็นกิจกรรมที่แยกเป็นเอกเทศ แต่ควรจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนของตนกับชีวิตพิธีกรรมของประชากรของพระเจ้า ในความหมายนี้ “การเสกหรืออวยพรควรจะเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์แท้จริง ที่รับความหมายและประสิทธิภาพมาจากการประกาศพระวาจาของพระเจ้า”  ดังนั้นจึงสำคัญมากที่จะใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อปลุกให้สัตบุรุษมีความหิวกระหายจะฟังพระวาจา ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าด้วย (เทียบ มธ 4:4)