แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อปลุกการมีส่วนร่วมมากขึ้นในพิธีกรรม


64.    หลังจากที่ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบสำคัญของความสัมพันธ์ ระหว่างพิธีกรรมกับพระวาจาของพระเจ้าแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวโดยสรุปและประเมินข้อเสนอและคำแนะนำที่บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาได้ให้ไว้ เพื่อช่วยให้ประชากรของพระเจ้ามีความคุ้นเคยมากขึ้นกับพระวาจาของพระเจ้าในบริบทการประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย