แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเฉลิมฉลองพระวาจา


65.    บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาเตือนผู้อภิบาลทุกคน ได้ช่วยส่งเสริมให้มีเวลาเฉลิมฉลองพระวาจา มากยิ่งขึ้นในชุมชนที่ตนต้องรับผิดชอบ กิจกรรมนี้เป็นโอกาสพิเศษเพื่อจะพบองค์พระผู้เป็นเจ้า กิจกรรมเช่นนี้จะต้องมีประโยชน์อย่างมากแก่บรรดาสัตบุรุษ และต้องนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการอภิบาลเกี่ยวกับพิธีกรรม การเฉลิมฉลองเช่นนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ เพื่อให้บรรดาผู้มีความเชื่อได้เข้าใจลึกซึ้งถึงขุมทรัพย์ในหนังสือบทอ่าน จะได้รำพึงและภาวนาพร้อมกับพระคัมภีร์ โดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญทางพิธีกรรม คือเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและเทศกาลพระคริสตสมภพ เทศกาลมหาพรตและเทศกาลปัสกา น่าส่งเสริมให้มีการเฉลิมฉลองพระวาจาเช่นนี้ในชุมชนที่ไม่อาจมีพิธีถวายบูชาขอบพระคุณได้ในวันฉลองบังคับเพราะมีพระสงฆ์จำนวนน้อย เมื่อคำนึงถึงคำแนะนำที่เคยให้ไว้ในพระสมณลิขิตเตือนหลังสมัชชา Sacramentum caritatis เรื่องการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์เมื่อไม่มีพระสงฆ์  ข้าพเจ้าได้บอกให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับพิธีโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง วิธีและสถานการณ์เช่นนี้จะต้องส่งเสริมให้มีการเฉลิมฉลองพระวาจา ซึ่งจะช่วยหล่อเลี้ยงความเชื่อของบรรดาสัตบุรุษ กระนั้นก็ดี จะต้องระวังอย่าให้เกิดความสับสนคิดว่าการเฉลิมฉลองพระวาจาเช่นนี้เป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ “ตรงกันข้าม โอกาสเช่นนี้ต้องเป็นโอกาสพิเศษที่จะวอนขอพระเจ้าให้ทรงส่งพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามพระทัยของพระองค์มาให้”
    บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชายังเตือนให้มีการเฉลิมฉลองพระวาจาของพระเจ้าด้วยในโอกาสการแสวงบุญ ในโอกาสฉลองพิเศษ ในการเทศน์มิสซัง ในการฟื้นฟูจิตใจ และในวันเป็นทุกข์ถึงบาป ชดเชยบาปหรืออภัยบาป ส่วนในกิจศรัทธาต่างๆแบบชาวบ้าน ถึงแม้จะไม่ใช่กิจการทางพิธีกรรมและต้องไม่นำไปปนกับพิธีกรรม ถึงกระนั้นก็ยังเป็นการดีที่กิจศรัทธาเหล่านี้จะได้รับพลังบันดาลใจ และโดยเฉพาะที่จะอุทิศช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประกาศและฟังพระวาจา จริงแล้ว “จากถ้อยคำของพระคัมภีร์ กิจศรัทธาแบบชาวบ้านอาจพบบ่อเกิดที่ไม่มีวันเหือดแห้งของแรงบันดาลใจ รูปแบบที่โดดเด่นในการภาวนา และข้อคิดที่บังเกิดผลอุดมสมบูรณ์ได้ด้วย”