แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การประกาศพระวาจาของพระเจ้าอย่างสง่า


67.    สมัชชายังเสนอคำแนะนำอีกข้อหนึ่งคือ ให้พระวาจาของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวรสาร ได้รับการประกาศอย่างสง่า โดยเฉพาะในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญ ด้วยการใช้ “หนังสือพระวรสาร” อย่างที่ว่าในภาคเริ่มพิธี สังฆานุกรหรือพระสงฆ์จะถือหนังสือพระวรสารนี้เดินแห่นำขบวนเข้ามาวางไว้บนบรรณฐาน โดยพิธีนี้ประชากรของพระเจ้าย่อมรับความช่วยเหลือให้เข้าใจว่า “การอ่านพระวรสารเป็นจุดยอดของวจนพิธีกรรม”  จากข้อกำหนดที่เขียนไว้ใน Ordo lectionum Missae (=หนังสือบทอ่านในมิสซา) เป็นการดีที่จะมีการประกาศพระวาจาของพระเจ้า โดยเฉพาะพระวรสาร ด้วยการขับร้องเป็นทำนอง โดยเฉพาะในโอกาสสมโภชบางครั้ง ส่วนที่ควรประกาศโดยขับร้องเป็นทำนองคือ “คำทักทายเบื้องต้น” (พระเจ้าสถิตกับท่าน) ข้อความพระวรสารเอง และวลีลงท้าย “(นี่คือ)พระวาจาของพระเจ้า” (Verbum Domini) ทั้งนี้เพื่อเน้นข้อความที่อ่านนั้นให้ปรากฏเด่นเป็นพิเศษ