แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสนใจเป็นพิเศษต่อผู้พิการทางการเห็นและการได้ยิน


71.    ที่นี่ข้าพเจ้ายังใคร่จะระลึกถึงข้อเสนอแนะ ที่สมัชชาขอให้เอาใจใส่ต่อผู้มีปัญหาที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมได้อย่างแข็งขัน เช่นผู้มีความยากลำบากในการเห็นหรือการได้ยิน ข้าพเจ้าขอแนะนำให้ชุมชนคริสตชนใช้อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม ช่วยเหลือพี่น้องที่มีความยากลำบากนี้ เขาก็จะมีโอกาสสัมผัสกับพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างมีชีวิตชีวา