แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การอบรมคริสตชนด้านพระคัมภีร์


75.    เพื่อบรรลุถึงจุดหมายที่สมัชชาหวังไว้ คือให้เน้นพระคัมภีร์มากขึ้นในงานอภิบาลของพระศาสนจักร จึงจำเป็นที่จะต้องให้การอบรมที่เหมาะสมแก่บรรดาคริสตชนและโดยเฉพาะผู้สอนคำสอน เพื่อจะทำเช่นนี้ได้ จำเป็นต้องให้ความสนใจแก่การใช้พระคัมภีร์ในงานอภิบาล (biblical apostolate) ซึ่งเป็นวิธีการที่มีค่ายิ่งเพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์นี้ ดังที่ประสบการณ์ของพระศาสนจักรแสดงให้เห็น บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชายังเรียกร้องให้จัดตั้งศูนย์ เท่าที่จะทำได้โดยใช้สถาบันทางการศึกษาที่มีอยู่แล้ว เพื่อฆราวาสและธรรมทูตจะเรียนรู้ให้เข้าใจ ดำเนินชีวิต และประกาศพระวาจาของพระเจ้าได้ และถ้าเห็นว่าจำเป็น ให้จัดตั้งสถาบันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์โดยเฉพาะ เพื่อบรรดาผู้อธิบายความหมายพระคัมภีร์จะได้รับความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งด้านเทววิทยา และมีจิตสำนึกที่สอดคล้องเช่นเดียวกันกับมิติของภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ