แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาของพระเจ้าและผู้สมัครรับศีลบวช


82.    สมัชชายังให้ความสำคัญพิเศษแก่บทบาทเฉพาะของพระวาจาของพระเจ้า สำหรับชีวิตจิตของผู้สมัครเป็นพระสงฆ์ศาสนบริกร “ผู้สมัครเป็นพระสงฆ์ต้องเรียนรู้ที่จะรักพระวาจา พระคัมภีร์ต้องเป็นจิตวิญญาณของการศึกษาอบรมทางเทววิทยาของเขาเหล่านี้ และต้องเน้นความสำคัญของความเกี่ยวข้องกันระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์ เทววิทยา วิชาด้านชีวิตจิตและงานแพร่ธรรมด้วย”  ผู้ปรารถนาจะเป็นพระสงฆ์ศาสนบริกรได้รับเรียกให้มีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวอย่างลึกซึ้งกับพระวาจาโดยเฉพาะโดยอาศัย lectio divina เพราะความสัมพันธ์นี้ย่อมหล่อเลี้ยงกระแสเรียก แสงสว่างและพลังจากพระวาจาจะช่วยให้เขาพบ เข้าใจ รัก และดำเนินตามกระแสเรียกของตน และทำให้พันธกิจของตนสำเร็จไปได้โดยหล่อเลี้ยงความคิดของพระเจ้าในจิตใจ แล้วความเชื่อซึ่งเป็นการตอบรับพระวาจาก็จะเป็นมาตรการใหม่ในการตัดสินและตีค่าบุคคลและสิ่งของ เหตุการณ์และปัญหาต่างๆ            
    ความเอาใจใส่อ่านพระคัมภีร์ร่วมกับการภาวนาเช่นนี้ จะต้องไม่แยกเป็นอันขาดจากการศึกษาพระคัมภีร์ตามหลักวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมด้วย สมัชชายังเตือนให้บรรดาสามเณรรับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์ทางวิชาการกับการภาวนาโดยใช้พระคัมภีร์ การศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ต้องช่วยให้มีความตระหนักมากขึ้นถึงธรรมล้ำลึกเรื่องการเปิดเผยความจริงจากพระเจ้า และหล่อเลี้ยงการภาวนาให้เป็นการตอบสนองต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ตรัสกับเรา นอกจากนั้น ชีวิตการภาวนาแท้จริงจะต้องทำให้ใจของผู้สมัครบวชมีความปรารถนามากยิ่งๆขึ้นที่จะรู้จักพระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยพระองค์ในพระวาจา ว่าทรงเป็นความรักไร้ขอบเขต ดังนั้น จึงต้องเอาใจใส่อย่างมาก ให้บรรดาสามเณรได้เสริมสร้างความสอดคล้องกันระหว่างการศึกษาและการภาวนาไว้ในชีวิต เพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้ บรรดาผู้สมัครบวชจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำให้รู้จักศึกษาพระคัมภีร์ด้วยวิธีการที่ส่งเสริมบูรณาการเช่นนี้