แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาของพระเจ้าและคริสตชนฆราวาส


84.    สมัชชากล่าวบ่อยๆถึงคริสตชนฆราวาส ขอบคุณเขาสำหรับกิจกรรมต่างๆที่เขาปฏิบัติด้วยใจกว้างเพื่อเผยแผ่ข่าวดีในชีวิตประจำวันรูปแบบต่างๆ ในที่ทำงาน ตามโรงเรียน ในครอบครัว และในด้านการศึกษา  บทบาทเช่นนี้ซึ่งสืบเนื่องมาจากศีลล้างบาป ต้องเติบโตขึ้นอาศัยชีวิตคริสตชนที่ตระหนักยิ่งๆขึ้น และสามารถแสดง “เหตุผลแห่งความหวัง” (เทียบ 1 ปต 3:15) ที่อยู่ในตัวเราให้ปรากฏได้ พระเยซูเจ้าตรัสไว้ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของมัทธิวว่า “ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร” (13:38)     พระวาจาเหล่านี้หมายถึงคริสตชนฆราวาสโดยเฉพาะ เขาดำเนินตามกระแสเรียกของตนให้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยชีวิตในพระจิตเจ้าที่แสดงออก “โดยเฉพาะในการแทรกตนเข้าไปในเรื่องทางโลกและการมีส่วนในกิจกรรมของแผ่นดินนี้”  อาศัยความคุ้นเคยกับพระวาจาที่อ่านและศึกษาในพระศาสนจักร โดยมีผู้อภิบาลถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้แนะนำ ฆราวาสต้องได้รับการอบรมให้รู้จักแยกแยะว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้า เขาน่าจะรับการศึกษาอบรมนี้ได้จากสำนักให้การศึกษาอบรมของพระศาสนจักรในด้านชีวิตจิต ธรรมประเพณีเหล่านี้ต้องมีพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานเสมอ ถ้าเป็นไปได้ สังฆมณฑลเองควรจัดให้บรรดาฆราวาส ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานของพระศาสนจักรได้มีโอกาสรับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง