แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความจำเป็นของ “งานธรรมทูตแก่นานาชาติ”


95.    เมื่อเชิญชวนให้ผู้มีความเชื่อทุกคนประกาศพระวาจาของพระเจ้า บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชายังย้ำถึงความจำเป็น ที่จะต้องปฏิบัติงานธรรมทูตแก่นานาชาติในสมัยของเราด้วย พระศาสนจักรไม่อาจจำกัดงานอภิบาลอยู่แต่เพียงเพื่อ “รักษา” ผู้ที่รู้จักพระวรสารของพระคริสตเจ้าแล้วเท่านั้น งานธรรมทูตเป็นเครื่องหมายชัดเจนว่าชุมชนของพระศาสนจักรมีวุฒิภาวะแล้ว บรรดาพระสังฆราช(แห่งสมัชชา)ยังย้ำว่าพระวาจาของพระเจ้าคือความจริงที่ช่วยให้รอดพ้น ที่มนุษย์แต่ละคนในทุกสมัยต้องการ ดังนั้นจึงต้องประกาศพระวาจาอย่างเปิดเผย พระศาสนจักรต้องออกไปพบทุกคนด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า (เทียบ 1 คร 2:5) และต้องยืนหยัดเป็นดังประกาศกที่ปกป้องสิทธิและอิสรภาพของทุกคนให้ฟังพระวาจาของพระเจ้าได้ โดยหาวิธีการช่วยให้ประกาศพระวาจานี้ได้ แม้จะต้องเสี่ยงอันตรายที่จะถูกเบียดเบียน  พระศาสนจักรรู้สึกว่าตนต้องประกาศพระวาจาที่นำความรอดพ้นแก่มนุษย์ทุกคน (เทียบ รม 1:14)