แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข่าวดีและการประกาศข่าวดีในแบบใหม่


96.    สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงดำเนินตามแนวทางที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงให้ไว้ในพระสมณลิขิตเตือน Evangelii nuntiandi ว่าประชากรของพระเจ้าจำเป็นใช้วิธีการต่างๆในงานธรรมทูตสมัยใหม่  เมื่อเริ่มสหัสวรรษที่สามนี้ยังมีประชากรมากมายที่ยังไม่รู้จักข่าวดี และยังมีคริสตชนจำนวนมากที่ต้องการให้มีการประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ตนอีกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีประสบการณ์ถึงพลังของพระวรสารอย่างแท้จริง   มีพี่น้องคริสตชนจำนวนมากที่ “แม้ได้รับศีลล้างบาปแล้ว ยังมีความรู้อ่อนมากเรื่องพระวรสาร”  บ่อยครั้งทีเดียว ชาติต่างๆที่ครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อแข็งแรงและมีกระแสเรียกจำนวนมาก ได้สูญเสียอัตลักษณ์ของตนไปเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมโลกียนิยมที่เลวร้าย  ความจำเป็นของการประกาศพระวรสารแบบใหม่ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ก่อนหน้าข้าพเจ้าทรงตระหนักถึง จะต้องได้รับการตอกย้ำอย่างกล้าหาญ เพราะเรารู้แน่ถึงประสิทธิภาพของพระวาจาของพระเจ้า พระศาสนจักรซึ่งทราบดีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ ไม่เคยหยุดยั้งที่จะประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร และเชิญชวนคริสตชนทุกคนให้ค้นพบอีกครั้งหนึ่งว่าการติดตามพระคริสตเจ้านั้นเป็นกิจการงดงามน่าทำ