แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาของพระเจ้าและการมีบทบาทในโลก

รับใช้พระเยซูเจ้าใน “พี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุด” (มธ 25:40)


99.    พระวาจาของพระเจ้าส่องสว่างความเป็นอยู่ของมนุษย์ และปลุกสำนึกให้คิดพิจารณาชีวิตของตนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในฐานะที่ประวัติศาสตร์ทั้งมวลของมนุษย์อยู่ภายใต้คำตัดสินของพระเจ้า “เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์” (มธ 25:31-32) ในสมัยนี้ บ่อยๆเรามักจะพิจารณาอย่างผิวเผินถึงความสำคัญของช่วงเวลาที่ผ่านไป ประหนึ่งว่าช่วงเวลานี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอนาคต ตรงกันข้าม พระวรสารเตือนเราให้ระลึกว่าช่วงเวลาทุกขณะในชีวิตของเรามีความสำคัญ และเราจะต้องใช้ช่วงเวลานั้นอย่างจริงจัง เพราะเรารู้ว่าทุกคนจะต้องรายงานเกี่ยวกับชีวิตของตน ในพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่ 25 บุตรแห่งมนุษย์ทรงพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำหรือไม่ทำต่อ “พี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุด” ของพระองค์ (25:35-36) เป็นการทำหรือไม่ทำต่อพระองค์ด้วย “เราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา” (25:35-36) พระวาจาของพระเจ้าจึงย้ำถึงหน้าที่ของเราในโลก และความรับผิดชอบที่เราจำเป็นต้องมีต่อพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้านายแห่งประวัติศาสตร์ เมื่อประกาศพระวรสาร เราจึงต้องเตือนกันและกันให้ทำดีและอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม การคืนดีกันและสันติภาพ