แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การประกาศพระวาจาและเยาวชน


104.    สมัชชายังคิดเป็นพิเศษถึงวิธีการที่จะประกาศพระวาจาแก่อนุชนรุ่นใหม่ ตั้งแต่บัดนี้แล้ว บรรดาเยาวชนคือสมาชิกที่ทรงพลังของพระศาสนจักร และยังเป็นอนาคตของพระศาสนจักรอีกด้วย บ่อยทีเดียวเราพบว่าเขาเหล่านี้พร้อมที่จะฟังพระวาจาของพระเจ้าและมีความปรารถนาจริงใจที่จะรู้จักพระเยซูเจ้า วัยเยาว์เป็นเวลาที่เยาวชนตั้งคำถามสำคัญจากใจจริงถึงความหมายของชีวิตและจุดหมายของความเป็นอยู่ของตน มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะให้คำตอบจริงแก่คำถามเหล่านี้ได้ ความเอาใจใส่ต่อเยาวชนจึงหมายถึงความพยายามที่จะประกาศคำสอนอย่างชัดเจนด้วย เราต้องช่วยเยาวชนให้มีความมั่นใจและความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์เพื่อให้พระคัมภีร์เป็นประดุจเข็มทิศชี้ทิศทางชีวิตให้ดำเนินตาม  บรรดาเยาวชนจึงต้องการพยานและครูซึ่งจะเดินร่วมกับเขาและนำเขาให้รักพระวรสารและถ่ายทอดต่อไป โดยเฉพาะกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน และดังนี้เขาก็เป็นผู้ประกาศข่าวดีอย่างแท้จริงและมีความน่าเชื่อถือ
    พระวาจาของพระเจ้ายังจำเป็นต้องแสดงตน มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระแสเรียกของแต่ละคนด้วย เพื่อบรรดาเยาวชนจะได้รับความช่วยเหลือแนะนำในการเลือกแนวทางชีวิต รวมทั้งในการอุทิศตนถวายพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ด้วย  การสัมผัสกับพระวาจาของพระเจ้าด้วยความเชื่อเป็นพื้นที่ที่เหมาะเพื่อจะพบกระแสเรียกแท้จริงให้ถวายชีวิตแด่พระเจ้า และกระแสเรียกให้เป็นพระสงฆ์ วันนี้ เช่นเดียวกับที่ได้ทำเมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งพระสันตะปาปา ข้าพเจ้าขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งให้เปิดประตูรับคำเชิญของพระคริสตเจ้า “ผู้ที่ยอมให้พระคริสตเจ้าเสด็จเข้ามา ในชีวิตของตนไม่สูญเสียอะไรเลย – ไม่สูญเสียอะไรเลยที่ทำให้ชีวิตเป็นอิสระ งดงาม และยิ่งใหญ่ ไม่เลย! ในมิตรภาพนี้เท่านั้นประตูเปิดไปรับชีวิต ในมิตรภาพนี้เท่านั้นมีพลังยิ่งใหญ่ของสภาพมนุษย์ซ่อนอยู่จริงๆ... เยาวชนที่รักทั้งหลาย อย่ากลัวพระคริสตเจ้า พระองค์ไม่ทรงเอาสิ่งใดไปจากท่าน แต่ประทานทุกสิ่งให้ท่าน ผู้ที่มอบตนแด่พระองค์ ย่อมได้รับตอบแทนร้อยเท่า ใช่แล้ว จงเปิด จงเปิดประตูให้กว้างแก่พระคริสตเจ้า – แล้วท่านจะพบชีวิตแท้จริง”