แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระคัมภีร์คือตำราสำหรับวัฒนธรรมต่างๆ


110.    บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาได้เน้นถึงความสำคัญ ที่จะต้องส่งเสริมความรู้เรื่องพระคัมภีร์ในหมู่ผู้ที่บทบาทในด้านวัฒนธรรม    รวมทั้งในกลุ่มผู้ที่สนใจแต่เพียงพฤติกรรมทางโลก และในหมู่ผู้ไม่มีความเชื่อด้วย  ในพระคัมภีร์ยังมีคำสอนดีๆด้านมานุษยวิทยาและปรัชญาที่เคยนำผลดีมาให้แก่มนุษยชาติทั้งมวลมาแล้ว  เราจึงต้องให้ความสำคัญของพระคัมภีร์ขึ้นอีกอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตำราเล่มใหญ่ของวัฒนธรรมต่างๆ