แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระคัมภีร์ในศิลปะรูปแบบต่างๆ


112.    ความสัมพันธ์ของพระวาจาของพระเจ้ากับวัฒนธรรมก่อให้เกิดผลงานมากมายในวงการทางศิลปะ เพราะฉะนั้นธรรมประเพณีสำคัญๆทั้งทางตะวันตกและตะวันออกจึงให้ความสำคัญแก่ผลงานทางศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์ เช่นผลงานทางวิจิตรศิลปและสถาปัตยกรรม ผลงานด้านวรรณกรรมและดนตรี ข้าพเจ้ายังคิดถึง “ภาษา” โบราณที่แสดงออกทางภาพวาดแบบไอคอน (icons) ซึ่งค่อยๆแผ่ขยายออกไปทั่วโลกจากธรรมประเพณีทางตะวันออก พระศาสนจักรทั้งหมดร่วมกับบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชายกย่อง ให้เกียรติและชื่นชมกับศิลปินทุกคนที่ “รักหลงใหลความงาม” ได้รับแรงบันดาลใจจากข้อความในพระคัมภีร์ เขาเหล่านี้ได้เอาใจใส่ตกแต่งโบสถ์ต่างๆของเรา เพื่อเฉลิมฉลองความเชื่อ ทำให้พิธีกรรมมีความสง่างาม และในขณะเดียวกันบรรดาศิลปินหลายคนก็ได้ช่วยให้ความเป็นจริงนิรันดรที่แลเห็นไม่ได้ กลับเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในกาลเวลาและสถานที่  ข้าพเจ้าขอเตือนให้สถาบันที่เกี่ยวข้องช่วยให้บรรดาศิลปินได้รับการศึกษาอบรมอย่างจริงจังเกี่ยวกับพระคัมภีร์ โดยคำนึงถึงธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อมาถึงปัจจุบันและอำนาจสอนของพระศาสนจักรด้วย