แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาของพระเจ้าและอุปกรณ์สื่อสารมวลชน


113.    เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระวาจาของพระเจ้ากับวัฒนธรรมต่างๆแล้ว ยังจำเป็นต้องกล่าวถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์สื่อสารมวลชน ทั้งเก่าและใหม่อย่างถูกต้องและชาญฉลาดด้วย บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาจึงเตือนให้ศึกษาหาความรู้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ โดยคำนึงว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกันในระดับต่างๆ และยังเรียกร้องให้ใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อจะได้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่นการใช้อินเตอร์เน็ต (internet) พระศาสนจักรเคยเข้าร่วมอย่างแข็งขันในวงการสื่อมวลชน และผู้มีอำนาจสั่งสอนในพระศาสนจักรก็เคยพูดหลายครั้งถึงเรื่องนี้แล้วด้วย นับตั้งแต่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เป็นต้นมา  การค้นพบวิธีการใหม่ๆเพื่อประกาศข่าวดีของพระวรสาร เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งที่ช่วยให้บรรดาผู้มีความเชื่อขยายขอบเขตการประกาศพระวรสารออกไปตลอดเวลา ทุกวันนี้การสื่อสารขยายเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ทำให้พระวาจาของพระคริสตเจ้ามีความหมายใหม่ที่ตรัสว่า “สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่าง สิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หู จงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือน” (มธ 10:27) พระวาจาของพระเจ้าต้องแพร่ออกไปไม่เพียงแต่โดยทางสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ยังต้องใช้รูปแบบการสื่อสารอื่นๆด้วย  ดังนั้น พร้อมกับบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชา ข้าพเจ้าปรารถนาจะขอบใจชาวคาทอลิกที่พยายามสุดความสามารถ เพื่อร่วมอยู่ในโลกของอุปกรณ์สื่อมวลชน และยังเชิญชวนให้เอาใจใส่ใช้ความสามารถอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย
    ในบรรดารูปแบบใหม่ๆของการสื่อสารมวลชน เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตยิ่งวันยิ่งมากขึ้น การสื่อสารแบบนี้นับเป็นโอกาสใหม่เพื่อประกาศให้ผู้คนฟังพระวรสารได้มากขึ้น ถึงกระนั้นเราก็ต้องสำนึกอยู่เสมอว่าโลกของสิ่งประดิษฐ์จะไม่มีวันทดแทนโลกที่แท้จริงได้เลย และการประกาศพระวรสารจะใช้สมรรถนะของอุปกรณ์ใหม่ๆด้านสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้ก็ต่อเมื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์เป็นส่วนตัว ซึ่งไม่อะไรอาจทดแทนเลยได้ด้วย ในโลกของอินเตอร์เน็ตที่ทำให้เราเห็นรูปภาพได้นับไม่ถ้วนในจออินเตอร์เน็ตทั่วโลก พระพักตร์ของพระคริสตเจ้าจะต้องปรากฏเด่นชัด และเราจะต้องได้ยินเสียงของพระองค์ เพราะ “ถ้าไม่มีที่สำหรับพระคริสตเจ้า ก็ไม่มีที่สำหรับมนุษย์ด้วย”