แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเสวนากับศาสนาอื่นๆ


119.    ในทำนองเดียวกัน ข้าพเจ้ายังปรารถนาแสดงให้เห็นว่าพระศาสนจักรให้ความเคารพต่อศาสนาและธรรมประเพณีทางจิตวิญญาณเก่าแก่ในทวีปต่างๆ ซึ่งยังคงรักษาคุณค่าที่อาจช่วยส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างผู้คนและชนชาติต่างๆไว้  บ่อยทีเดียว เราสังเกตเห็นว่ามีความสอดคล้องกันกับคุณค่าที่แสดงให้เห็นในพระคัมภีร์ของเขาเหล่านี้ เช่นความเคารพต่อชีวิต การเพ่งฌาน ความเงียบ ความเรียบง่ายในพุทธศาสนา การสำนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ การถวายบูชาและการจำศีลอดอาหารในศาสนาฮินดู คุณค่าของครอบครัวและสังคมในลัทธิขงจื๊อ เรายังพบความเอาใจใส่อย่างจริงใจต่ออุตรภาพของพระเจ้าอีกด้วยในประสบการณ์ด้านศาสนาอื่นๆ ซึ่งยอมรับพระองค์เป็นพระผู้เนรมิตสร้าง ให้ความเคารพต่อชีวิต การแต่งงานและครอบครัว และความหมายลึกซึ้งของความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน