แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การประกาศและฟังข่าวดีแบบใหม่


122.    ยุคสมัยของเราจึงเป็นสมัยที่ต้องฟังพระวาจาของพระเจ้า และประกาศข่าวดีในแบบใหม่ยิ่งๆขึ้น การให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตคริสตชนจึงเชิญชวนเราให้ค้นพบว่าพระดำรัสเตือนที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 เคยตรัสย้ำอย่างแข็งขันตลอดมานั้น มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น นั่นคือให้ปฏิบัติพันธกิจไปสู่นานาชาติ และประกาศข่าวดีแบบใหม่ต่อไปอย่างสุดกำลัง โดยเฉพาะแก่ชนชาติเหล่านั้นที่ลืมพระวรสารไปแล้ว หรือที่ไม่สนใจเนื่องจากลัทธิโลกียนิยมที่แพร่ขยายอย่างกว้างขวาง ขอพระจิตเจ้าทรงปลุกให้มนุษย์มีความหิวกระหายพระวาจาของพระเจ้าและเป็นผู้ประกาศและเป็นพยานถึงพระวรสารอย่างกระตือรือร้น
    เราจงปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านอัครสาวกของนานาชาติ ท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากได้ฟังเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว (เทียบ กจ 9:1-30) เราด้วยก็ต้องฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งยังคงทรงเรียกร้องเราแต่ละคนที่นี่และเดี๋ยวนี้ หนังสือกิจการอัครสาวกเล่าว่าพระจิตเจ้าทรงแยกเปาโลกับบารนาบัสเพื่อประกาศและเผยแผ่ข่าวดี (เทียบ 13:2) บัดนี้ก็เช่นเดียวกัน พระจิตเจ้ายังไม่ทรงเลิกเรียกผู้ที่ยอมรับฟังและมั่นใจพร้อมที่จะประกาศพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า