แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาและความยินดี


123.    ยิ่งเราพร้อมจะรับฟังพระวาจาของพระเจ้ามากเพียงใด เราก็จะยิ่งเข้าใจได้ว่าธรรมล้ำลึกของวันเปนเตกอสเตยังคงเป็นปัจจุบันในพระศาสนจักรของพระเจ้าทุกวันนี้ด้วย พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้ายังทรงหลั่งพระพรของพระองค์ลงเหนือพระศาสนจักรอยู่ต่อไป เพื่อทรงนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวล ทรงเปิดเผยความหมายของพระคัมภีร์แก่เรา และทรงทำให้เราเป็นผู้ประกาศพระวาจาแห่งความรอดพ้นอย่างน่าเชื่อถือแก่โลก เราจึงกลับมาที่จดหมายฉบับแรกของนักบุญยอห์นอีกครั้งหนึ่ง เราได้ฟัง เราได้เห็นและได้สัมผัสพระวาจาแห่งชีวิตในพระวาจาของพระเจ้า อาศัยพระหรรษทานเราได้รับข่าวว่าชีวิตนิรันดรได้ปรากฏแจ้ง จนบัดนี้เราทราบว่าเราได้เข้ามามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ที่ได้ล่วงหน้าเราไปแล้วโดยมีตราความเชื่อประทับไว้ และกับทุกคนทั่วไปในโลกที่ฟังพระวาจา ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงความรัก ยอห์นอัครสาวกเตือนเราว่าเราได้มีส่วนรับข่าวนี้ “เพื่อความปีติยินดีของเราจะได้สมบูรณ์” (1 ยน 1:4)
    ที่ประชุมสมัชชาได้ช่วยเราให้มีประสบการณ์ตามที่ยอห์นกล่าวถึง การประกาศพระวาจาก่อให้เกิดความสนิทสัมพันธ์และนำความยินดีมาให้ เป็นความยินดีที่ลึกซึ้งในส่วนลึกของชีวิตพระตรีเอกภาพและส่งต่อมาถึงเราในองค์พระบุตร เป็นความยินดีที่เป็นเหมือนของประทานเกินกว่าจะพรรณนาที่โลกไม่อาจมอบให้ได้ เราอาจจัดงานฉลองได้ แต่ไม่อาจจัดให้มีความยินดี ตามคำสอนของพระคัมภีร์ได้ ความยินดีเป็นผลของพระจิตเจ้า (เทียบ กท 5:22) ซึ่งทำให้เราเข้าในพระวาจาและให้พระวาจาของพระเจ้าเข้ามาในเราเพื่อเกิดผลสำหรับชีวิตนิรันดร เมื่อประกาศพระวาจาของพระเจ้าโดยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า เราก็ปรารถนาด้วยที่จะแบ่งปันบ่อเกิดความยินดีแท้จริง ไม่ใช่ความยินดีฉาบฉวยและผิวเผิน แต่แบ่งปันบ่อเกิดความยินดีที่มาจากความเชื่อมั่นว่าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นมีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร (เทียบ ยน 6:68)