แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชาวฟาริสีและคนเก็บภาษี

พระคัมภีร์    ลูกา 18:9-14

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    ชาวฟาริสี
3.    คนเก็บภาษี
4.    ฝูงชน   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    การเข้าใจว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก ความอ่อนน้อม คุณธรรม
คำอธิบาย
    ชาวฟาริสีคนหนึ่ง เป็นผู้มีความชำนาญทางศาสนา มีความพิถีพิถันในการกระทำตามบัญญัติต่างๆ ในอีกด้านหนึ่ง คนเก็บภาษีคนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ คนเก็บภาษีในประเทศปาเลสไตน์ถือว่าเป็นผู้น่ารังเกียจ เพราะพวกเขารวบรวมเงินให้กรุงโรม เป็นผู้กดขี่ และเก็บเงินเกินความเป็นจริง เพื่อเข้ากระเป๋าของตนเอง
    พระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นภาพของคนภาวนา สองคนอย่างสั้นๆ คนหนึ่งมีความภาคภูมิใจถือว่าตนเองเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ อีกคนหนึ่งถ่อมตนถือว่าตนเองเป็นคนบาป การเข้าใจว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกนี้ในคำภาวนาของชาวฟาริสีจึงมีแต่รายการของการประสบความสำเร็จของเขาเอง ถึงแม้เขาอาจจะกระทำสิ่งต่างๆ มากกว่าข้อกำหนดที่ให้กระทำ เช่นในการอดอาหาร การถวายหนึ่งในสิบของรายได้ เขาให้ความประทับใจเพื่อให้ได้รับความรักจากพระเจ้า ในอีกด้านหนึ่ง การสวดภาวนาของคนเก็บภาษีเป็นการยอมรับว่าตนเองกระทำผิด และร้องขอความช่วยเหลือ ในความเป็นจริงนั้น เขาเรียกตนเองว่า “เป็นคนบาป” ชาวฟาริสีคนนั้นกระทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ แต่เขาน่ารังเกียจในความอิ่มอกอิ่มใจของเขา คนเก็บภาษีมอบความไว้วางใจในการช่วยให้รอดของพระเจ้า มากกว่าไว้ใจในตนเอง เป็นผู้รับเลือกเพื่อเป็นนักบุญได้ดีกว่า
 
ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ทำไมคนเก็บภาษีจึงเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามากกว่า
    ความดีที่ชาวฟาริสีได้กระทำและความผิดที่ใช้ไม่ได้
    บทบาทของพระเจ้าในการช่วยเราให้รอดพ้นเปรียบเทียบกับบทบาทของเราเอง
    การเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนหมายความว่าอย่างไร
    ยกตัวอย่างของการภาวนาแบบอื่นๆ ที่ยอมรับว่าเรานั้นต้องพึ่งพาอาศัยพระเจ้า
    ยกตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์หรือบุคคลในสมัยของเราที่ได้รับการยกย่อง และได้รับความภาคภูมิใจ แต่เป็นบุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้าและฝูงชนเข้ามาอยู่ด้านหนึ่งของเวที)
พระเยซูเจ้า    บางคนมีความภูมิใจว่าตนเองเป็นผู้มีคุณธรรมและดูถูกคนอื่น ครั้งหนึ่ง มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหนึ่งเป็นชาวฟาริสี อีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษี
(ฟาริสีเข้ามา หันหน้าไปทางผู้ชม ยกแขนทั้งสองขึ้น และยกศีรษะขึ้น คนเก็บภาษีเข้ามา และยืนหลบอยู่ข้างหลัง หันข้างๆ คุกเข่าลง ก้มศีรษะ สายตามองขึ้น)
ฟาริสี    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ ที่ข้าพเจ้าไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นที่เป็นขโมย อยุติธรรม ล่วงประเวณี หรือเหมือนกับคนเก็บภาษีคนนี้ (แสดงท่าทางไปทางคนเก็บภาษี) ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้า
คนเก็บภาษี    (ข้อนอก)
    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด
พระเยซูเจ้า    (ชี้ไปยังคนเก็บภาษี)
    เราบอกท่านทั้งหลายว่า ชายผู้นี้กลับไปบ้าน ได้รับความชอบธรรม แต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับ เพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง ผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น