แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนงานในสวนองุ่น

พระคัมภีร์    มัทธิว 20:1-16

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    นายจ้าง
3.    คนงานกลุ่มแรก 1-2
4.    คนงานกลุ่มที่สอง 1-2
5.    คนงานกลุ่มที่สาม 1-2
6.    คนงานกลุ่มที่สี่ 1-2
7.    คนงานกลุ่มสุดท้าย 1-2
8.    หัวหน้าคนงาน   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    ตะกร้าใส่ผลองุ่น 5 ใบ
2.    เหรียญเงิน 10 เหรียญ

ใจความสำคัญ
    สมาชิกของพระอาณาจักรพระเจ้า

คำอธิบาย
    ถ้ามองผ่านๆ ในครั้งแรก เราจะเห็นว่านายจ้างในอุปมาเรื่องนี้ดูเหมือนว่าไม่ยุติธรรมหรือค่อนข้างประสาท อันที่จริงแล้ว เขาเป็นคนมีเมตตา จุดสำคัญของอุปมาเรื่องนี้อยู่ที่นายจ้าง ผู้ให้รางวัลกับคนงานทุกคนเท่ากันหมด แม้แต่กับคนงานที่เข้ามาทำงานในนาทีสุดท้าย ความรักเมตตาอันมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อของพระเจ้า ที่ทรงประทานสวรรค์ให้แม้แต่กับบุคคลที่เป็นทุกข์กลับใจในช่วงสุดท้ายของชีวิต เช่นเดียวกับที่ทรงประทานให้กับผู้ที่ซื่อสัตย์มาตลอดชีวิตของเขา พระเจ้าทรงมีอิสระที่จะทรงกระทำเช่นนี้
    กฎหมายของโมเสสกำหนดไว้ว่า คนงานต้องได้รับค่าจ้างก่อนดวงอาทิตย์ตก คนที่อยู่ในทางของพระเจ้าซึ่งขุ่นเคืองต่อความโชคดีของคนบาปที่เป็นทุกข์กลับใจ เหมือนกับการที่คนงานกลุ่มแรกได้กระทำในสิ่งที่คนงานกลุ่มสุดท้ายได้รับค่าจ้างจากความใจกว้างของนาย แม้ในความไม่ค่อยจะเป็นคนดีสักเท่าใดของพวกเขา มโนธรรมทางกฎหมายของคริสตชนชาวยิวต้องได้รับบทเรียนในการมองคนบาปและคนต่างศาสนา ผู้ซึ่งเข้าร่วมในพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้า


ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ฉันจะรู้สึกอย่างไรถ้าฉันเป็นคนงานกลุ่มแรก
    ฉันจะรู้สึกอย่างไรถ้าฉันเป็นคนงานกลุ่มสุดท้าย
    วิธีที่พระเจ้าทรงแสดงความกรุณาต่อทุกคน
    คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกในพระอาณาจักรสวรรค์อย่างไร
    ยกตัวอย่างพระพรต่างๆ ที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา

-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้าอยู่ด้านหนึ่ง คนงานยืนอยู่เป็นคู่ๆ)
พระเยซูเจ้า    พระอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้ดังนี้คือ ชายผู้หนึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่น
    (นายจ้างเข้ามา และไปหาคนงานกลุ่มแรก)
นายจ้าง    ผมต้องการคนช่วยทำงานในสวนองุ่นของผม ผมจะจ่ายค่าจ้างให้ตามค่าแรงทั่วไป คือ หนึ่งเหรียญ ท่านจะว่าอย่างไร
คนงานกลุ่ม 1    ดีมากเลยครับ
นายจ้าง    ท่านทราบแล้วว่าสวนองุ่นของฉันอยู่ที่ใด จงไปที่สวนองุ่นของฉัน และหัวหน้าคนงานจะบอกกับท่านว่าต้องทำอะไร
    (คนงานกลุ่มแรกออกไป นายจ้างออกไปทางด้านตรงข้าม)
พระเยซูเจ้า    ครั้นเวลาเก้าโมงเช้า นายจ้างออกมายืนที่ลานสาธารณะ
    (นายจ้างเข้ามา และเดินเข้าไปหาคนงานกลุ่มที่สอง)
นายจ้าง    ดูเหมือนว่าพวกท่านจะไม่ได้ทำงานอะไร จงไปและทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิด และฉันจะจ่ายค่าจ้างตามสมควร
คนงานกลุ่ม 2    ตกลงครับ
    (คนงานกลุ่มที่สองออกไป นายจ้างออกไปทางด้านตรงข้าม)
พระเยซูเจ้า    ประมาณเที่ยงวัน นายจ้างกลับมายังลานสาธารณะ
    (นายจ้างเข้ามา และเดินเข้าไปหาคนงานกลุ่มที่สาม)
นายจ้าง    พวกท่านอยากไปทำงานในสวนองุ่นของฉันไหม ถ้าไป ฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควร
คนงานกลุ่ม 3    ไปซิครับ
    (คนงานกลุ่มที่สามออกไป นายจ้างออกไปทางด้านตรงข้าม)
พระเยซูเจ้า    ราวบ่ายสามโมง นายจ้างออกไปหาคนงานอีก
    (นายจ้างเข้ามา และเดินเข้าไปหาคนงานกลุ่มที่สี่)
นายจ้าง    ฉันกำลังหาคนงานไปทำงานในสวนองุ่นของฉัน ท่านอยากทำงานไหม
คนงานกลุ่ม 4    อยากครับ
    (คนงานกลุ่มที่สี่ออกไป นายจ้างออกไปทางด้านตรงข้าม)
พระเยซูเจ้า    ประมานเกือบห้าโมงเย็น เมื่อนายจ้างออกไปยังลานสาธารณะอีก
    (นายจ้างเข้ามา และเดินเข้าไปหาคนงานกลุ่มสุดท้าย)
นายจ้าง    ทำไมพวกท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไร
คนงานสุดท้าย    ไม่มีใครมาจ้างเรา
นายจ้าง    งั้น จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิด
    (ทุกคนออกไป)
พระเยซูเจ้า    เมื่อถึงเวลาหกโมงเย็น นายจ้างพูดกับหัวหน้าคนงาน
    (นายจ้างกับหัวหน้าคนงานเข้ามา)
นายจ้าง    ไปเรียกคนงานมา จ่ายค่าจ้างให้พวกเขา โดยเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่มาสุดท้ายจนถึงกลุ่มแรก
หัวหน้าคนงาน    (ตะโกน)
    เลิกงานได้แล้ว มารับค่าจ้างของพวกท่านเถิด ผู้ที่มากลุ่มสุดท้ายให้อยู่หัวแถว
    (คนงานเข้ามา และวางตะกร้าลง เดินเข้าไปหาหัวหน้าคนงาน ทีละสองคน เริ่มจากกลุ่มสุดท้ายจนถึงกลุ่มแรก เจ้าของยืนอยู่ข้างๆ)
หัวหน้าคนงาน    (มอบเงินให้กับคนงานกลุ่มสุดท้ายคนละหนึ่งเหรียญ)
    ค่าจ้างของท่าน 1 เหรียญ
คนงานกลุ่มสุดท้าย 1    (พูดกับคนงานกลุ่มสุดท้าย 2)
    ดูซิ ไม่คิดว่าจะได้เงินเท่านี้
หัวหน้าคนงาน    (ให้เงินกับคนอื่นๆ คนละ 1 เหรียญ)
    นี่ค่าจ้างของท่าน...นี่ของท่าน...นี่ของท่าน...นี่ของท่าน
คนงานกลุ่มแรก 2    (พูดกับคนงานกลุ่มแรก 1)
    ไม่ยุติธรรมเลย ดูค่าจ้างที่เราได้รับซิ
คนงานกลุ่มแรก 1    (พูดกับนายจ้าง)
    พวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียว ท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวัน
นายจ้าง    เพื่อนเอ๋ย ฉันไม่ได้โกงท่านเลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือ จงเอาค่าจ้างของท่านไปและกลับไปบ้านเถิด ฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่าน ฉันไม่มีสิทธิใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ
พระเยซูเจ้า    ดังนี้แหละ คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้าย