แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนเช่าสวนชั่วร้าย

พระคัมภีร์    มัทธิว 21:33-41 มาระโก 12:1-12 ลูกา 20:9-16

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    เจ้าของสวน
3.    คนเช่าสวน 1-2
4.    คนใช้ 1-2-3-4
5.    บุตรชาย   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    คุณธรรม
คำอธิบาย
    การทำสวนองุ่นแถบเชิงเขาเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศอิสราเอล พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่า พวกเขาดูแลอย่างดีด้วยการสร้างรั้วล้อมและสร้างหอเฝ้า ทรงทราบเกี่ยวกับเครื่องบีบน้ำองุ่น หินซึ่งใช้บีบผลองุ่นให้มีน้ำองุ่นไหลออกมา แล้วเอาไปทำเหล้าองุ่น ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ บทที่ 5 ได้มีกล่าวไว้ว่า สวนองุ่นคืออิสราเอล ในอุปมาของพระเยซูเจ้าได้แสดงถึงประวัติของชาวอิสราเอล ชายผู้ปลูกสวนองุ่นแสดงถึงพระเจ้าผู้ทรงเอาพระทัยใส่ประชาชนชาวอิสราเอล ในขณะที่คนเช่าสวนไม่ยอมยกส่วนของผลผลิตให้กับผู้รับใช้ บรรดาผู้นำไม่ยอมกระทำกิจการดีดังที่บรรดาประกาศกได้ขอร้อง
    คนเช่าสวนในอุปมาโยนบุตรชายออกไปนอกสวนและฆ่าเขา เพราะตามกฎหมายของชาวยิว ถ้าชายคนหนึ่งไม่มีทายาท ทรัพย์สมบัติของเขาจะตกเป็นของผู้เช่า พระเยซูเจ้าทรงยึดตามประเพณี บุตรของพระเจ้าทรงถูกประหารชีวิตนอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม ในเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าถึง “บุตรชาย” นี้ ทรงประกาศถึง “คนเช่าสวน” ว่า พระเจ้าจะทรงมอบพระอาณาจักรสวรรค์ให้กับประชากรใหม่ คือ บรรดาผู้มีความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นชาวอิสราเอลหรือคนต่างศาสนา
ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    พระเจ้าทรงรักสวนองุ่น คืออิสราเอลมากเพียงใด
    อุปมาเรื่องนี้เปรียบเทียบกับชีวิตของพระเยซูเจ้าอย่างไร
    ในการเก็บเกี่ยวนั้น คาดหวังผลผลิตอะไร
    บรรดาประกาศกที่พูดกับเรา
(พระเยซูเจ้ายืนห่างออกไปด้านหนึ่ง คนเช่าสวน 1-2 อยู่อีกด้านหนึ่ง เจ้าของสวนยืนอยู่อีกด้านหนึ่ง คนใช้ 1-2-3 อยู่ใกล้เจ้าของสวน)
พระเยซูเจ้า    ให้เราฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่ง ชายผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งในที่ดินของเขา เขาทำรั้วล้อมรอบ ขุดบ่อย่ำองุ่น และสร้างหอเฝ้า แล้วให้ชาวสวนเช่า ให้พวกเขาดูแลในช่วงที่เขาไปต่างเมือง เมื่อถึงฤดูเก็บผล เขาคาดหวังให้คนเช่าสวนมอบผลองุ่นให้กับเขา
    (เจ้าของสวนทำท่าให้คนใช้ 1 เข้ามาหา)
เจ้าของสวน    (พูดกับคนใช้ 1)
    ถึงเวลาเก็บผลแล้ว จงไปหาคนเช่าสวน และรวบรวมผลองุ่นของเราจากเขามา
    (คนรับใช้ 1 ไปหาคนเช่าสวน 1-2)
คนใช้ 1    (พูดกับคนเช่าสวน 1-2)
    นายของข้าพเจ้าส่งข้าพเจ้ามารับผลองุ่นของนายท่าน
คนเช่าสวน 1    ถ้าเป็นอย่างนั้น ดีเลย เราไม่ให้
    (คนเช่าสวน 1-2 ทุบตีคนใช้ 1-คนใช้ 1 กลับไปหาเจ้าของสวน)
เจ้าของสวน    เกิดอะไรขึ้น
คนใช้ 1    คนเช่าสวนทำร้ายข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าทวงถามถึงผลองุ่น
เจ้าของสวน    ไปทำแผลของเจ้าซะ
    (คนรับใช้ 1 ออกไป เจ้าของสวนทำท่าให้คนใช้ 2 เข้ามาหา)
เจ้าของสวน    จงไปหาคนเช่าสวนของเรา และขอผลผลิตมาให้เรา
คนรับใช้ 2    ครับนาย
    (ไปหาคนเช่าสวน)
    ผมมารับผลองุ่นของนายครับ
คนเช่าสวน 2    เลวมาก
    (คนเช่าสวนทุบตีคนใช้ 2-คนใช้ 2 กลับไปหาเจ้าของสวน)
เจ้าของสวน    เห็นได้ว่าเจ้าโชคไม่ดีเลย
คนใช้ 2    พวกเขาไม่ยอมให้องุ่นของท่านแก่ท่านครับนาย
เจ้าของสวน    ไปทำแผลของเจ้าด้วยนะ
    (คนใช้ 2 ออกไป เจ้าของสวนทำท่าให้คนใช้ 3 เข้ามาหา)
เจ้าของสวน    จงไปบอกคนเช่าสวนให้ส่งมอบผลองุ่นมาให้เรา
คนใช้ 3    ครับนายท่าน
    (ไปหาคนเช่าสวน)
    นายของข้าพเจ้าต้องการผลองุ่นของท่าน
คนเช่าสวน    ดีเลย เราไม่ให้ ไม่มีทางให้เขาแน่ๆ
    (คนเช่าสวนทุบตีคนใช้ 3-คนใช้ 3 กลับไปหาเจ้าของสวน)
คนใช้ 3    นายครับ ไม่ได้ผลครับ พวกเขาไม่ยอมให้ครับ
เจ้าของสวน    ไปเถอะ แล้วอย่าลืมไปทำแผลของเจ้าด้วยละ
    (คนใช้ 3 ออกไป คนใช้ 4 เข้ามา)
เจ้าของสวน    บางทีพวกเขาอาจจะเกรงใจลูกชายอันเป็นที่รักของเราบ้าง
    (พูดกับคนใช้ 4)
    จงไปเรียกบุตรชายของเรามาที่นี่
    (คนใช้ 4 ออกไป และกลับเข้ามาพร้อมบุตรชาย)
เจ้าของสวน    ลูกเอ๋ย ช่วยพ่อหน่อยนะ พ่อขอให้เจ้าไปหาคนเช่าสวน และรวบรวมผลองุ่นที่เป็นของเราเอากลับมา
บุตรชาย    ครับพ่อ
    (บุตรชายเดินไปหาคนเช่าสวน)
คนเช่าสวน 1    (พูดกับคนเช่าสวน 2)
    ดูซิ ใครมา เจ้าทายาทกำลังมา
คนเช่าสวน 2    มาเลย เราจะได้ฆ่ามัน และเราก็จะได้รับช่วงมรดกของมัน
    (คนเช่าสวนจับบุตรชาย นำตัวเขาออกไปอีกด้านหนึ่ง และฆ่าเขา คนใช้ 1-2-3 เข้ามา และยืนอยู่ข้างเจ้าของสวน คนใช้ 4 วิ่งเข้ามา)
คนใช้ 4    (พูดกับเจ้าของสวน)
    นายครับ ผมนำข่าวร้ายมาบอกท่านครับ มีผู้พบศพของบุตรชายของท่านอยู่นอกสวนองุ่นครับ เขาถูกฆ่าตายครับ
เจ้าของสวน    ลูกพ่อ โอ้ ลูกพ่อ
    (พูดกับคนรับใช้)
    พวกเจ้ามากับเรา ปล่อยไปไม่ได้แล้ว ต้องยุติเรื่องนี้
    (คนใช้ 1-2-3-4 และเจ้าของสวนไปหาคนเช่าสวน คนรับใช้จับคนเช่าสวนจากด้านหลัง)
เจ้าของสวน    เจ้าฆาตกรผู้ละโมบ
    (พูดกับคนใช้)
    จงนำชายเหล่านี้ออกไป และให้เขาได้รับโทษตามที่เขาสมควรได้รับ เราจะหาคนเช่าสวนคนใหม่ ที่จะจ่ายผลผลิตคืนให้เราตามกำหนดเวลา
พระเยซูเจ้า    พระอาณาจักรสวรรค์จะมอบให้แก่ชนชาติที่จะทำให้บังเกิดผล