งานเลี้ยงใหญ่

พระคัมภีร์    ลูกา 14:16-24

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    นาย
3.    สามีภรรยา ยากจน
4.    ผู้รับใช้
5.    สตรีง่อย
6.    ชายตาบอด
7.    ผู้รับเชิญ 1-2-3
8.    ผู้รับเชิญคนอื่นๆ

อุปกรณ์ในการแสดง   

ใจความสำคัญ
    สมาชิกของพระอาณาจักร

คำอธิบาย
    พระเยซูเจ้าทรงเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง มีบางคนกล่าวว่า “ผู้ที่กินอาหารในพระอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นสุข” พระเยซูเจ้าตรัสตอบด้วยอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ่ เห็นได้ชัดว่า งานเลี้ยงแสดงถึงพระอาณาจักรสวรรค์ เจ้าของงานคือ พระเจ้า
    ในสมัยของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงฉลองสองครั้ง ถ้าตอบตกลงในครั้งแรกก็จะได้รับเชิญอีกครั้งเมื่อทุกอย่างจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ในอุปมานี้ แขกผู้รับการเชิญครั้งแรกแล้วหยาบช้ามาก นอกจากไม่รักษาสัญญาว่าจะไปแล้ว ยังแก้ตัวแบบโง่เขลา บรรดาแขกผู้รับเชิญเหล่านี้เหมือนกับประชาชนชาวอิสราเอลที่ปฏิเสธคำเชิญของพระเยซูเจ้าให้เข้าสู่พระอาณาจักร
    กลุ่มที่สองในอุปมา คนขอทานและคนที่สังคมรังเกียจ เป็นคนบาปผู้ซึ่งรู้ตัวดีว่าต้องการการช่วยให้รอด กลุ่มที่สามของแขกรับเชิญคือพวกคนจรจัด และคนแปลกหน้าที่อยู่ตามท้องถนนที่อยู่นอกกำแพงเมือง พวกเขาคือคนต่างศาสนา สาระสำคัญคือ พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงว่าทุกคนได้รับเชิญให้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงเลือกเปรียบเทียบพระอาณาจักรสวรรค์กับงานเลี้ยง
    ประเภทของแขกรับเชิญของพระเจ้า
    เรายอมรับคำเชิญของพระเจ้าอย่างไร
    เราปฏิเสธอย่างไร
    คำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นที่เราให้เพื่อจะไม่ต้องพยายามที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า
-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้าอยู่ด้านหนึ่งไกลๆ นายและผู้รับใช้อยู่อีกด้านหนึ่งของเวที และผู้รับเชิญ 1-2-3 อยู่ด้านตรงข้าม)
พระเยซูเจ้า    ครั้งหนึ่ง มีชายผู้หนึ่งวางแผนจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ เขาเชิญผู้คนจำนวนมาก
นาย    (พูดกับผู้รับใช้)
    ได้เวลาเลี้ยงฉลองแล้ว จงไปบอกผู้รับเชิญทั้งหลายว่า “เชิญมาเถิด ทุกอย่างพร้อมแล้ว”
    (ผู้รับใช้ไปหาผู้รับเชิญ 1)
ผู้รับใช้    ถึงเวลางานเลี้ยงฉลองของนายแล้วครับ เชิญมาเถิด ทุกอย่างพร้อมแล้ว
ผู้รับเชิญ 1        ฉันซื้อที่นาไว้แปลงหนึ่ง จำเป็นต้องไปดู ขออภัยที่ไปงานเลี้ยงไม่ได้
    (ผู้รับใช้ไปหาผู้รับเชิญ 2)
ผู้รับใช้    ถึงเวลางานเลี้ยงฉลองของนายแล้วครับ เชิญมาเถิด ทุกอย่างพร้อมแล้ว
ผู้รับเชิญ 2    ฉันซื้อโคไว้ห้าคู่ กำลังจะไปทดลองใช้งาน จึงขออภัยที่ไปงานเลี้ยงไม่ได้
    (ผู้รับใช้ไปหาผู้รับเชิญ 3)
ผู้รับใช้    ถึงเวลางานเลี้ยงฉลองของนายแล้วครับ เชิญมาเถิด ทุกอย่างพร้อมแล้ว
ผู้รับเชิญ 3    ผมเพิ่งแต่งงาน จึงไปไม่ได้
    (ผู้รับใช้กลับไปหานาย ผู้รับเชิญ 1-2-3 ออกไป สามีภรรยายากจน คนตาบอดและคนง่อยเข้ามา)
ผู้รับใช้    นายท่าน บรรดาผู้รับเชิญของนายไม่สามารถมาได้ครับ พวกเขาทุกคนมีธุระ
นาย    (พูดด้วยความโกรธ)
    อะไรนะ หลังจากฉันเตรียมทุกอย่างไว้ด้วยความยากลำบาก พวกเขาไม่มา เร็วเข้า จงไปตามลานสาธารณะในเมือง และตามถนนในเมือง จงพาคนยากจน คนพิการ คนตาบอด และคนง่อยมาที่นี่เถิด
    (ผู้รับใช้ไปหาคู่สามีภรรยายากจน สตรีง่อย และชายตาบอด)
ผู้รับใช้    (พูดกับคู่สามีภรรยายากจน)
    นายของฉันจัดงานเลี้ยงใหญ่ ขอเชิญท่านไปร่วมงาน
    (พูดกับชายตาบอด)
    เชิญไปงานเลี้ยงฉลองของนายผมด้วยนะครับ
    (พูดกับสตรีง่อย)
    นายให้เชิญท่านไปงานเลี้ยงฉลองอาหารค่ำที่บ้านของนายครับ
    (ทุกคนเดินไปหานาย)
ผู้รับใช้    (พูดกับนาย)
    ผมกระทำตามคำสั่งของนายท่านแล้ว แต่ยังมีที่ว่างอีก
นาย    จงออกไปตามทางเดินและตามรั้วต้นไม้ เร่งเร้าผู้คนให้เข้ามาเพื่อทำให้คนเต็มบ้านของเรา เราบอกท่านทั้งหลายว่า ไม่มีผู้ที่ได้รับเชิญคนใดจะได้ลิ้มรสอาหารของเรา
ผู้รับใช้    ครับนาย