แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แกะที่พลัดหลง

พระคัมภีร์    มัทธิว 18:12-14; ลูกา 15:3-7

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    คนเลี้ยงแกะ
3.    แกะ
4.    แกะที่พลัดหลง
5.    เพื่อนๆ   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    การอภัยบาป     ศีลอภัยบาป
คำอธิบาย
    ในอุปมาเรื่องนี้ พระเยซูเจ้าทรงเปรียบเทียบคนบาปเหมือนแกะที่พลัดหลง และพระเจ้าทรงเป็นคนเลี้ยงแกะที่มีความห่วงใยติดตามแกะ พระเยซูเจ้าทรงเป็นดังคนเลี้ยงแกะที่คิดถึงแกะที่พลัดหลง พระเจ้าทรงปรารถนาให้คนบาปกลับมาบ้านอย่างปลอดภัย และแกะที่พลัดหลงกลิ้งตกลงไปไม่สามารถเดินได้ คนเลี้ยงแกะจะยกมันแบกใส่บ่าด้วยความยินดี แทนที่จะทอดทิ้ง ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าทรงมีความสุขอย่างมากเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมจำนวนมาก  อุปมาเรื่องนี้พยายามทำให้บรรดา
ฟาริสีมองดูผู้อื่นในมุมมองที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะในการมองคนบาป พระเยซูเจ้ามิได้ทรงลงโทษคนบาป แต่ทรงกระทำด้วยความรักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา พระองค์ตรัสว่า “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป” (มธ 9:12-13)

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    เครื่องหมายที่ว่าแกะตัวหนึ่งมีค่ามากสำหรับคนเลี้ยงแกะ
    คุณค่าของแต่ละบุคคล
    แกะที่พลัดหลงรู้สึกอย่างไร
    ทำไมเราจึงไม่ควรกลัวที่จะไปรับศีลอภัยบาป
    เรามองดูคนบาปอย่างไร
    วิธีที่เราเป็นคนเลี้ยงแกะของกันและกัน
(คนเลี้ยงแกะอยู่กับแกะ แกะที่พลัดหลงอยู่คนเดียวในมุมหนึ่ง)
พระเยซูเจ้า        ถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัว
คนเลี้ยงแกะ    (นับจำนวนแกะ)
    96-97-98-99 เอ๊ะ ขาดไปตัวหนึ่ง พนันได้เลยว่าหลงหายไปแน่ๆ เลย ฉันต้องไปตามหา ตัวอื่นๆ กินหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าที่นี่ก็จะปลอดภัย
แกะที่พลัดหลง    แบะ ๆ ๆ
คนเลี้ยงแกะ    ฉันได้ยินเสียงมันร้อง (หันไปทางแกะที่พลัดหลง) นั่นไง อยู่นั่นเอง มันคงเดินไม่ได้ ฉันคงต้องแบกมันกลับบ้าน
    (พูดกับแกะที่พลัดหลง) ฉันดีใจนะที่หาเจ้าจนเจอ ไม่ต้องกลัว ไม่มีอะไรแล้ว
    (คนเลี้ยงแกะและแกะที่พลัดหลงออกไป)
    (เพื่อนๆ เข้ามา)
พระเยซูเจ้า    เมื่อคนเลี้ยงแกะพบแกะที่พลัดหลงและนำมันกลับมาอยู่ในฝูงอีกครั้ง เขาเรียกเพื่อนๆ ของเขา
คนเลี้ยงแกะ    โบ แบม กิ๊ฟ ก๊อต ทุกๆ คนมานี่เร็ว มาร่วมยินดีกับฉัน เพราะฉันพบแกะตัวที่พลัดหลงนั้นแล้ว
    (เพื่อนๆ ห้อมล้อมคนเลี้ยงด้วยความยินดี จับมือ ตบไหล่)
พระเยซูเจ้า    ในทำนองเดียวกัน ในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่