แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทนำ
    นี่เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ของหนังสือชุด “การแสดงละครตามพระวรสาร” ซึ่งประกอบด้วยเรื่องอุปมาของพระเยซูเจ้า 24 เรื่อง นำเสนอในรูปแบบของการแสดงละคร โดยมีเจตนาเพื่อเสริมโครงการทั่วๆ ไปทางศาสนา รายการแสดงต่างๆ สามารถรวมเข้าไว้กับบทเรียนต่างๆ ในเรื่องของการทำอัศจรรย์ หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน จำเป็นที่จะต้องให้เด็กๆ อ่านเนื้อหาพระคัมภีร์ หรือประยุกต์การแสดงขึ้นเอง ให้เด็กๆ คิดสร้างสรรค์การแสดงเพื่อให้น่าสนใจ มีความสนุก และเกิดผลในกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ต้องเตรียมบทละครไว้เพื่อจะให้สามารถควบคุมเวลาได้
    การแสดงโดยย่อเหล่านี้สามารถใช้ในบริบทของการเรียนการสอน เช่น
    การเกริ่นนำอย่างมีชีวิตชีวา
    พัฒนาวิธีการสอนเรื่องราวต่างๆ ในพระคัมภีร์
    การทบทวนกิจกรรม
    เป็นการสรุปกิจกรรม
    นำไปสู่ประสบการณ์ของการสวดภาวนา
สามารถนำเสนอ
    เพื่อใช้ในชั้นเรียน หรือกลุ่มอื่นๆ
    ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำหรับผู้ปกครองหรือแขกรับเชิญอื่นๆ
    ใช้ในพิธีกรรมหรือในวจนพิธีกรรม
ละครสั้นเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ เพราะเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่คนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
ในส่วนของคำแนะนำสำหรับผู้นำในบทละครสั้นนี้เตรียมไว้สำหรับครูคำสอน ในอุปมาแต่ละเรื่องมีคำอธิบายอย่างย่อๆ ไว้ในคำอธิบาย ซึ่งเสริมความชัดเจนให้มากขึ้น บอกถึงภูมิหลังเพื่อทำให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ได้ดีขึ้น รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงความหมายต่างๆ ในส่วนของลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย ได้ให้ไว้เป็นแนวทางในการพูดคุย ในบางประเด็นมุ่งไปยังข้อความพื้นฐานจากพระคัมภีร์ ส่วนอื่นๆ นั้นแสดงให้เห็นถึงความหมายของความคิดที่นักเรียนอาจจะเกิดความงุนงงหรืออาจจะมองข้ามไป แต่ที่สำคัญที่สุดคือ บางแง่มุมนั้นสัมพันธ์กับเหตุการณ์ของตัวผู้เรียนเองและโลกของพวกเขา
หนังสือเล่มนี้อาจจะสามารถช่วยครูคำสอนที่เป็นเสมือนส่วนประกอบที่สำคัญ เมื่อคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมของพวกเขา บทละครในแต่ละเรื่อง ผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ต้องใช้เวลาเตรียมผู้แสดงมากนัก และผู้เรียนจะได้มีความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ และรู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นด้วยวิธีที่สนุกสนาน โดยผ่านทางประสบการณ์ที่พวกเขาต้องจำบทที่ตนเองต้องพูดหรือฟังผู้แสดงด้วยกันพูด
คำแนะนำเพิ่มเติม
1.    ถ่ายเอกสารบทละครให้กับผู้แสดงแต่ละคนในส่วนที่เขาต้องพูด หรือผู้รับบทสำคัญ เขียนชื่อของผู้แสดงไว้ว่าเขาแสดงเป็นใคร รวมทั้งทำเครื่องหมายว่าผู้แสดงนั้นๆ ต้องพูดหรือแสดงในช่วงใด
2.    ผู้แสดงในบางกลุ่มบุคคลสามารถเพิ่มเติมได้ตามจำนวนผู้เรียน เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
3.    อาจมีการเตรียมฉากการแสดงไว้ หรือวาดฉากไว้บนกระดานดำ และถ้าเป็นไปได้ ควรให้ผู้แสดงแต่งกายตามบทบาท
4.    ผู้สอนควรฝึกซ้อมผู้แสดงร่วมกันในชั้นเรียนซึ่งอาจจะแยกไปฝึกซ้อมอีกห้องหนึ่ง ในขณะที่ผู้เรียนอื่นที่ไม่ได้แสดงทำกิจกรรมอื่น
5.    ให้กำลังใจผู้แสดง
    อ่านบทของตนเอง
    ฝึกซ้อมการพูดเพื่อให้เสียงดังฟังชัด
    หลีกเลี่ยงการหันหลังให้ผู้ชม
    เข้าใจบทที่ตนเองแสดง
    สร้างสรรค์บทที่ตนเองแสดงด้วยการเพิ่มท่าทางหรือการเคลื่อนไหวต่างๆ
6.    ก่อนการแสดง ให้ผู้แสดงแต่ละคนแนะนำตนเองว่าแสดงเป็นใคร
7.    ให้คำชมเชยเมื่อแสดงเสร็จ อาจจะชมเชยพร้อมกันทั้งกลุ่มหรือทีละคน หรืออาจให้ทั้งชั้นเรียนกล่าวชมเชย
8.    ควรสับเปลี่ยนบทบาทให้เด็ก ไม่ควรให้แสดงแต่บทเดิมๆ
ข้อควรระวัง
พึงหลีกเลี่ยงการให้ความสำคัญกับละครเพียงอย่างเดียว ควรมีการกล่าวคำนำที่เหมาะสม หรือกล่าวหลังการแสดง ไม่ควรใช้เวลาแสดงมากเกินไป จนทำให้เวลาของการให้ความรู้อย่างมีความหมายของประสบการณ์ถูกลดลงไป
หวังว่าหนังสือ Acting Out the Gospels (การแสดงละครตามพระวร-สาร) ซึ่งเขียนโดย Mary Kathleen Glavich, SND  แปลโดย คุณประภา วีระศิลป์ จะมีประโยชน์สำหรับครูคำสอนที่จะนำไปใช้ในการสอนคำสอน หรือกิจกรรมคำสอนอื่นๆ เพื่อการเรียนคำสอนจะได้มีชีวิตชีวามากขึ้น
แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
30 พฤษภาคม 2011