แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การรักษาที่สระเบเธสดา

พระคัมภีร์    ยน 5:1-18

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ชาย
4.    ฟาริสี 1-2
5.    คนป่วย +
6.    ฝูงชน +   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เสื่อสำหรับผู้ป่วย

ใจความสำคัญ
    การรักษาในวันสับบาโต   บาป
คำอธิบาย
    เห็นได้ชัดว่าสระในอัศจรรย์เรื่องนี้เป็นน้ำที่เกิดขึ้นจากใต้ดิน ซึ่งมีอำนาจในการรักษา นักบุญยอห์น ใช้ชื่อภาษาฮีบรูว่า เบเธสดา ซึ่งมีความหมายว่า “บ้านแห่งความเมตตา” การรักษามิได้เกิดจากประโยชน์ของน้ำ แต่เพียงแค่พลังจากพระวาจาของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายที่เป็นอัมพาตมาสามสิบแปดปีแล้ว
    เป็นกฎเฉพาะที่ห้ามแบกแคร่ที่นอนในวันสับบาโต    เมื่อชายผู้นั้นเชื่อฟังพระเยซูเจ้า ผู้ทรงรักษาเขาให้แบกแคร่ที่นอน  จึงถูกพวก
ฟาริสีตำหนิ ซึ่งนำไปสู่การโต้แย้งระหว่างพระเยซูเจ้าและชาวฟาริสีบางคน
    เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเตือนชายผู้นั้นว่าอย่าทำบาปอีก มิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านี้จะเกิดขึ้นแก่เขา พระองค์มิได้ทรงหมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บของชายผู้นั้นมีสาเหตุมาจากบาปของเขา แต่ทรงหมายถึงผลที่ตามมาตลอดนิรันดรของการเลือกกระทำชั่ว

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    อำนาจในการรักษาของน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
    พระศาสนจักรปฏิบัติพระพรแห่งการเยียวยารักษาในปัจจุบันนี้อย่างไร
    กฎของพระเยซูเจ้าอยู่เหนือกฎของมนุษย์
    บาปและความทุกข์สัมพันธ์กันอย่างไร
    วิธีการที่คริสตชนสามารถเป็นศาสนบริกรให้กับผู้ป่วย



(ชายและคนป่วยอยู่บนเสื่อ มีฝูงชนอยู่ใกล้ๆ)
ผู้บรรยาย    วันฉลองวันหนึ่งของชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ใกล้กับประตูแกะ มีสระชื่อเป็นภาษาฮีบรูว่า เบเธสดา มีระเบียงล้อมรอบอยู่ห้าด้าน ตามระเบียงเหล่านี้มีผู้เจ็บป่วยนอนอยู่เป็นจำนวนมาก มีคนตาบอด คนง่อย และคนเป็นอัมพาต พวกเขารอให้น้ำกระเพื่อม เพราะหลังจากน้ำกระเพื่อม บุคคลแรกที่ลงไปในสระจะหายจากโรค พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสาบสิบแปดปีแล้ว
(พระเยซูเจ้าเข้ามา เดินไปหาชาย)
พระเยซูเจ้า    ท่านอยากจะหายป่วยไหม
ชาย    ท่านครับ ไม่มีใครช่วยจุ่มข้าพเจ้าลงในสระเมื่อน้ำกระเพื่อม พอข้าพเจ้ามาถึง คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว
พระเยซูเจ้า    จงลุกขึ้น ยกแคร่ที่นอน และเดินไปเถิด
(ชายยืนขึ้น หยิบเสื่อและเดินไป พระเยซูเจ้าหายเข้าไปอยู่ในฝูงชน ฟาริสี 1-2 เดินเข้ามาและหยุดที่ชาย)
ฟาริสี 1    วันนี้เป็นวันสับบาโต
ฟาริสี 2    ท่านแบกแคร่ที่นอนในวันสับบาโตไม่ได้
ชาย    แต่คนที่รักษาข้าพเจ้าให้หายป่วยบอกข้าพเจ้าว่า “จงยกแคร่ที่นอนและเดินไปเถิด”
ฟาริสี 1    คนนั้นเป็นใคร ที่บอกให้เจ้ายกแคร่ที่นอนและเดินไป
ชาย    ผมไมรู้ และผมไม่เห็นเขาในฝูงชนเหล่านี้
(ชายออกมายืนคนเดียว ฟาริสียืนอยู่ห่างออกไป)
(พระเยซูเจ้ามาหาชาย)
พระเยซูเจ้า    ดูซิ ท่านหายเป็นปกติแล้ว อย่าทำบาปอีก มิฉะนั้น เหตุร้ายกว่านี้จะเกิดขึ้นแก่ท่าน
ชาย    ครับท่าน ขอบคุณครับ ท่านชื่ออะไรหรือครับ
พระเยซูเจ้า    เราคือเยซู
(พระเยซูเจ้าออกไป)
(ชายไปหาฟาริสี)
ชาย    ผู้ที่รักษาผมให้หายป่วยคือพระเยซูเจ้า
ฟาริสี 2    พระเยซูอีกแล้ว เราต้องรู้จักเขาให้ได้