แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บุตรชายของข้าราชการ


พระคัมภีร์    ยน 4:46-54

คำแนะแนะสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ข้าราชการ
4.    คนรับใช้ 1-2   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    ความเชื่อ  การรักษาเป็นผลมาจากความเชื่อ

คำอธิบาย
    ข้าราชการซึ่งโดยปกติแล้วรับใช้กษัตริย์เฮโรด เห็นได้ชัดว่าเขารู้ถึงอำนาจในการรักษาของพระเยซูเจ้า เมื่อบุตรชายของเขาป่วยหนัก เขาจึงไปหาพระเยซูเจ้า และขอร้องพระองค์ให้รักษาบุตรชายของเขา พระเยซูเจ้าทรงเตือนอีกครั้งว่าอัศจรรย์ขึ้นอยู่กับความเชื่อ แล้วจึงทรงกระทำตามที่ข้าราชการผู้นั้นขอร้อง ความสอดคล้องกันของเวลาที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าเด็กนั้นจะมีชีวิต และเด็กชายนั้นพ้นขีดอันตราย เป็นการพิสูจน์ถึงอัศจรรย์ เป็นเครื่องหมายที่นำไปสู่ความเชื่อสำหรับข้าราชการผู้นั้นและทุกคนในครอบครัวของเขา

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ทำไมเราจึงมีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า
    ทำไมเราจึงสามารถขออัศจรรย์ได้จากพระเยซูเจ้า
    ความต้องการต่างๆ ของโลกที่เราควรภาวนาให้
    พระเยซูเจ้าทรงมีความรักสากลอย่างไร ต่อคนเข้มแข็งและคนอ่อนแอ คนยากจนและคนร่ำรวย

-------------------------------------------------
ผู้บรรยาย    เมื่อพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ที่หมู่บ้านคานา ข้าราชการคนหนึ่งของเมืองคาเปอรนาอุมมีบุตรชายคนหนึ่งที่กำลังป่วยหนัก เขาได้ยินว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาใกล้ จึงมาเฝ้าพระองค์เพื่อขอให้ทรงช่วย
    (ข้าราชการเดินไปหาพระเยซูเจ้า)
ข้าราชการ    ได้โปรดเถิด พระเยซูเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดเสด็จไปยังเมืองคาเปอรนาอุม และรักษาบุตรชายของผมด้วย เขาใกล้จะสิ้นชีวิตอยู่แล้ว
พระเยซูเจ้า    ถ้าท่านทั้งหลายไม่เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์และ
ปาฏิหาริย์แล้ว ท่านจะไม่เชื่อเลย
ข้าราชการ    พระเจ้าข้า โปรดเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพเจ้าจะสิ้นใจเถิด
พระเยซูเจ้า    กลับไปบ้านเถิด บุตรของท่านพ้นอันตรายแล้ว
    (ข้าราชการเดินห่างออกไป พระเยซูเจ้าเดินออกไป)
ผู้บรรยาย    วันต่อมา ขณะที่ข้าราชการผู้นั้นกำลังเดินทางกลับ คนรับใช้ของเขาออกมาพบเขา
    (คนรับใช้เข้ามา)
คนรับใช้ 1    นายท่าน นายท่านครับ
คนรับใช้ 2    บุตรชายของท่านพ้นอันตรายแล้ว
ข้าราชการ    เขาอาการดีขึ้นตอนเวลาเท่าใด
คนรับใช้ 1    เขาหายไข้เมื่อวานนี้ เวลาบ่ายโมง
ข้าราชการ    นั่นเป็นเวลาที่พระเยซูเจ้าบอกฉันว่าเขาจะพ้นอันตราย
    (ข้าราชการและคนรับใช้ออกไปอย่างตื่นเต้น)
ผู้บรรยาย    ข้าราชการและทุกคนในครอบครัวของเขาจึงมีความเชื่อ