แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สตรีพิการ

พระคัมภีร์    ลก 13:10-17

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง    อุปกรณ์ในการแสดง
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    สตรี
4.    ฝูงชน
5.    บุคคล 1-2
6.    หัวหน้าศาลาธรรม
7.    ปรปักษ์   

ใจความสำคัญ
    การรักษาในวันสับบาโต
คำอธิบาย
    อัศจรรย์เรื่องนี้บอกเล่าถึงพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เริ่มต้น สตรีผู้นั้นมิได้ร้องขอการรักษาหรือมิได้แสดงว่าเธอมีความเชื่อ พระเยซูเจ้าทรงเรียกเธอมาหาพระองค์เพื่อรักษา เครื่องหมายนี้สามารถถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเทศน์สอนของพระองค์ในศาลาธรรม หัวหน้าศาลาธรรมวิพากษ์วิจารณ์พระเยซูเจ้าทางอ้อม โดยบอกกับประชาชนว่า รักษาโรคในวันสับบาโตไม่ได้ แต่พระเยซูเจ้าทรงตอบกลับด้วยความใหม่ที่มากกว่าคำสอนของมนุษย์ แน่นอนว่า ในวันสับบาโตควรกระทำความดี พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นไปตามเหตุผลมากกว่ากฎของมนุษย์

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    เราจะกระทำตามพระเยซูเจ้าได้อย่างไรในการปฏิบัติต่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ถูกทอดทิ้ง
    วิธีการในการทำให้วันสับบาโตเป็นวันพิเศษ เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง
    การสอนอื่นๆ ของพระเยซูเจ้าที่เกี่ยวกับความรักต่อเพื่อน
พี่น้อง
-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้ายืนและเทศน์สอนฝูงชน สตรียืนอยู่ในฝูงชน หัวหน้าศาลาธรรมและบรรดาปรปักษ์ยืนมอง)
ผู้บรรยาย    พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในศาลาธรรมแห่งหนึ่งในวันสับบาโต สตรีผู้หนึ่งถูกปีศาจสิง เจ็บป่วยมาสิบแปดปีแล้ว หลังค่อม ยืนตัวตรงไม่ได้เลย
    (พระเยซูเจ้ามองไปทางสตรี)
พระเยซูเจ้า    มาหาเราเถิด
    (สตรีเดินขโยกเขยกมาหาพระเยซูเจ้า)
พระเยซูเจ้า    หญิงเอ๋ย เธอพ้นจากความพิการของเธอแล้ว
    (พระเยซูเจ้าวางมือบนไหล่ของสตรี สตรียืนตัวตรง)
สตรี    ขอบคุณพระเจ้า พระองค์ทรงรักษาฉันให้หายด้วยพระเมตตาอันล้นพ้นของพระองค์
หัวหน้าศาลาธรรม    (พูดกับประชาชน)
    วันที่ทำงานได้มีถึงหกวัน จงมารับการรักษาโรคในวันเหล่านั้นเถิด
พระเยซูเจ้า    เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าแต่ละคนมิได้แก้โคหรือลาจากรางหญ้า พาไปกินน้ำในวันสับบาโตดอกหรือ หญิงผู้นี้เป็นบุตรหญิงของอับราฮัม ซึ่งซาตานล่ามไว้เป็นเวลาสิบแปดปีแล้ว ไม่สมควรจะถูกแก้จากพันธนาการนี้ในวันสับบาโตด้วยหรือ
(หัวหน้าศาลาธรรมและบรรดาปรปักษ์ส่ายศีรษะ ยักไหล่ และเดินไปข้างหลัง)
บุคคล 1    สิ่งที่พระเยซูเจ้ากระทำช่างน่ามหัศจรรย์จริงๆนะ ท่านว่าไหม
บุคคล 2    แน่นอน พระองค์ทรงนำความสุขไปทุกที่ที่ทรงเสด็จไป