แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เด็กชายที่เป็นโรคลมบ้าหมู

พระคัมภีร์    มธ 17:14-20; มก 9:14-29; ลก 9:37-43

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    บิดา
3.    เด็กชาย
4.    ศิษย์ 1-2-3-4
5.    ฝูงชน
6.    บุคคลในฝูงชน   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    ความเชื่อ  ต้องการความเชื่อ

คำอธิบาย
    อัศจรรย์นี้แสดงให้เห็นถึงพระอานุภาพแห่งการเป็นพระเจ้า ของพระเยซูเจ้า เป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงสามารถขับไล่ปีศาจที่สิงอยู่ในเด็กให้ออกไปได้ ไม่ใช่บรรดาอัครสาวก การเน้นย้ำถึงรายละเอียดของอาการต่างๆ ของโรคและของความสาหัสของการเจ็บไข้ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัศจรรย์
    ความเชื่อเป็นหัวข้อหลักในเรื่องนี้ พระเยซูเจ้าทรงให้กำลังใจบิดาให้มีความเชื่อ เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นถ้ามีความเชื่อ บิดาจึงขอให้เขามีความเชื่อที่มากขึ้น ในตอนท้าย พระเยซูเจ้าทรงอธิบายถึงอำนาจอันไม่มีขอบเขตของความเชื่อ
    การขับไล่ปีศาจออกจากเด็กชาย เป็นเครื่องหมายถึงการกลับคืนพระชนมชีพ      เครื่องหมายแห่งชัยชนะอย่างสมบูรณ์ของพระเยซูเจ้าที่มีเหนือซาตาน

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    โรคลมบ้าหมู
    เมื่อใดที่เราควรหันมาหาพระเยซูเจ้า เพื่อให้พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากความชั่ว
    ความเชื่อคืออะไร
    วิธีที่เราต้องทำให้ความเชื่อของเรามั่นคง


(พระเยซูเจ้าและศิษย์ 1-2-3 ร่วมอยู่กับฝูงชนซึ่งกำลังพูดอย่างตื่นเต้นอยู่กับศิษย์ 4)
พระเยซูเจ้า    (พูดกับศิษย์ 4)
    ท่านกำลังถกเถียงเรื่องอะไรกับพวกเขาหรือ
บิดา    (คุกเข่าลงที่เท้าของพระเยซูเจ้า)
    พระเจ้าข้า โปรดสงสารลูกชายของข้าพเจ้าเถิด เขาเป็นบุตรชายคนเดียวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพาเขามาหาพระองค์ เพราะเขาถูกปีศาจสิงและทำให้เป็นใบ้ เมื่อปีศาจสิงมันผลักเขาล้มลง น้ำลายฟูมปาก กัดฟัน และตัวแข็งทื่อ ข้าพเจ้าได้ขอให้ศิษย์ของพระองค์ขับไล่มัน แต่เขาทำไม่สำเร็จ
พระเยซูเจ้า    จงพาเด็กมาหาเราเถิด
    (บิดานำเด็กชายมาหา เด็กชายล้มลงบนพื้น)
พระเยซูเจ้า    เป็นแบบนี้มานานเท่าไรแล้ว
บิดา    ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ ปีศาจได้ผลักเด็กลงในกองไฟหลายครั้ง บางครั้งผลักลงในน้ำ โปรดสงสารเราด้วยเถิด โปรดช่วยเราด้วยเถิด ถ้าพระองค์ทรงสามารถทำได้
พระเยซูเจ้า    ถ้าทำได้นะหรือ ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับผู้มีความเชื่อ

บิดา    (ร้องเสียงดัง)
    ข้าพเจ้าเชื่อ โปรดช่วยความเชื่ออันเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด
พระเยซูเจ้า    (พูดกับเด็ก)
    เจ้าปีศาจหนวกใบ้ เราสั่งให้เจ้าออกจากเด็กคนนี้ และอย่ากลับเข้ามาอีกเลย
    (เด็กร้องเสียงดังและนอนนิ่ง)
ฝูงชน    (พูด)
    เขาตายแล้ว
(พระเยซูเจ้าจับมือเด็ก พยุงเขาให้ลุกขึ้น วางมือของเด็กลงในมือของบิดา ฝูงชนอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ)
บิดา    ลูกพ่อ ลูกรักของพ่อ ลูกหายดีแล้ว
บุคคลในฝูงชน    พระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่นัก
(ฝูงชนเข้ามาล้อมรอบใกล้ๆ กับบิดาและเด็ก พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์เดินออกไป)
ศิษย์ 1    ทำไมพวกเราจึงขับไล่มันไม่ได้
พระเยซูเจ้า    เพราะท่านมีความเชื่อน้อย ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด ท่านสามารถพูดกับภูเขาว่า “จงย้ายจากที่นี่ ไปที่โน่น” มันก็จะย้ายไป ท่านสามารถทำได้ทุกอย่าง